Biblioteksrådet är ett expertorgan och rådgivande till förbundsstyrelsen i biblioteksfrågor.

Sveriges Författarförbunds bibliotekspolicy tar sin utgångspunkt i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Där slås det fast att folkbiblioteken är till för alla oavsett ålder, språk, nationalitet, religion eller samhällsklass och att folkbibliotekens huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Folkbiblioteken stärker informations- och yttrandefriheten och är en förutsättning för demokratin.  Författarförbundet verkar för att garantera den basverksamhet som folkbiblioteken bedriver samt för en likvärdig biblioteksstandard i hela landet. Författarförbundet arbetar också för att utveckla skolbibliotek, sjukhusbibliotek och arbetsplatsbibliotek.

Det är angeläget att riktade åtgärder sätts in för att hejda tendenserna till allvarliga standardskillnader mellan kommuner och mellan olika biblioteksformer. Författarförbundet strävar efter att folkbiblioteken inte ska utvecklas till de efterfrågestyrda serviceinrättningar som privatiseringar kan leda till. Folkbiblioteken ska tvärtom bidra till att Sverige kan hävda sig som en kunskapsnation med bildade medborgare. Det är därför av vikt att staten medverkar till främjandet av litteraturen och läsandet, inte minst i kommuner som ligger utanför kretsen av storstadsområden och universitets- och högskoleorter. Det statliga stödet till folk-och skolbibliotek bör utvidgas och ökas.

Biblioteksrådets uppgifter utgörs av:

  • att fortlöpande följa utvecklingen inom biblioteken och särskilt allmänlitteraturens ställning,
  • att till förbundsstyrelsen föreslå och för dess räkning driva olika utvecklings- och policyprojekt, ofta i samspel med andra aktörer,
  • att i samarbete med förbundsordförande och förbundsdirektör delta i debatter och diskussioner i biblioteksfrågor, samt
  • att orientera medlemskåren och andra grupper inom Sveriges Författarförbund om sitt arbete.
tunnavskiljare01