tunnavskiljare01

 

Medlemsansökan

För digital medlemsansökan, klicka här
För medlemsansökan i pdf, klicka här

Sveriges Författarförbunds kompetens och avtalsområde gäller författare som skriver skönlitteratur och facklitteratur för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. Grunden för medlemskap är att insänt material har allmänlitterär inriktning.

Sveriges Författarförbunds stadgar reglerar att ”Den som offentliggjort två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde skall anses vara berättigad till medlemskap.”

De kriterier som invalsnämnden tar hänsyn till är kvalitet, kontinuitet och omfång.

Med kvalitet förestås att den sökande bör ha en personlig hållning till sitt material och det språkliga uttrycksmedlet, och i en sakframställning förmår utveckla ett sammanhållet, självständigt resonemang. Med kontinuitet  menas att skrivandet inte är av tillfällig, ofullgången natur utan kan ses som en del i eller början på en fortgående aktivitet. En bok tillsammans med annat utgivet skrivet material till ett omfång av ett verk skulle kunna räcka för inval. Detta kan vara kulturjournalistik, del i antologier eller annan utgiven allmänlitterär text.

Omfånget kan variera starkt, från tunna diktsamlingar och korta texter i bilderböcker för barn, till fylliga prosaböcker av olika slag. Varje sökande bedöms efter sin art.

Var och hur texterna publiceras är av underordnad betydelse, men de ska kunna göras läsbara på papper och vara tillgängliga för allmänheten, det vill säga finnas tillgängliga på svenska bibliotek.

För översättare gäller att insatsen ska vara till omfånget och ambitionen motsvarande en författares. Kvalitetsbedömningen sker här genom granskning av den sökandes förmåga att behandla sitt eget språk och rätt tolka originalets, att återge stilart och egenart. Uteslutningar, förenklingar, förkortningar och tillägg i en översättning av en skönlitterär text ses som bristande respekt för översättarens uppdrag.

 

For information in English, click here!