tunnavskiljare01

 

Medlemsansökan

För digital medlemsansökan, klicka här
För medlemsansökan i pdf, klicka här

Sveriges Författarförbunds kompetens och avtalsområde gäller författare som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. Grunden för medlemskap är att insänt material har allmänlitterär inriktning. Akademisk litteratur avsedd endast för universitet beaktas normalt inte. Sveriges Författarförbunds stadgar reglerar att ”Den som offentliggjort två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde skall anses vara berättigad till medlemskap.”

För att din medlemsansökan ska behandlas måste du erlägga en avgift om 300 kr.

Innan du söker är det viktigt att du läser igenom nedanstående!

De kriterier som invalsnämnden tar hänsyn till är framför allt:

  • Kvalitet: Med kvalitet avses att den sökande bör ha en personlig hållning till sitt material och det språkliga uttrycksmedlet, och i en sakframställning förmår utveckla ett sammanhållet, självständigt resonemang. Författare och översättare i alla litterära genrer kan bli medlemmar, men kvalitetsbedömningen fäster särskilt vikt vid hur väl den sökande behärskar sin genre.
  • Omfång: Grunden är att man ska ha utgivit ett omfång av två verk, i stort sett två böcker. Omfånget kan variera beroende på genre, från tunna diktsamlingar och korta texter i bilderböcker för barn, till fylliga prosaböcker av olika slag. Varje sökande bedöms efter sin art.
    En bok tillsammans med annat utgivet skrivet material till ett omfång av ett verk skulle i vissa fall kunna räcka för inval. Sådant material kan exempelvis vara kulturjournalistik, medverkan i antologier eller annan utgiven allmänlitterär text. Sådant material ska vara utgivet i bokform.
    Outgivet material beaktas normalt inte, om det inte föreligger ett undertecknat avtal med ett etablerat förlag som kan uppvisas.
  • Kontinuitet: Med kontinuitet menas att skrivandet inte är av tillfällig, ofullgången natur utan kan ses som en del i eller början på en fortgående aktivitet.
  • Utgivningsform: Var och hur texterna publiceras är av underordnad betydelse, men de ska kunna göras läsbara på papper och vara tillgängliga för allmänheten, det vill säga finnas tillgängliga på svenska bibliotek.Vi kontrollerar att varje titel finns tillgänglig på den nationella biblioteksdatabasen Libris. Verk av författare och översättare utgivna på oetablerade förlag begärs normalt in för granskning. Med oetablerade förlag avses egenutgivare, hybridförlag, mindre eller okända förlag som normalt inte utför en professionell redaktionell behandling av texten.

För översättare gäller samma kriterier som ovan, men med tillägget att insatsen ska vara till omfånget och ambitionen motsvarande en författares. Kvalitetsbedömningen sker här genom granskning av den sökandes förmåga att behandla sitt eget språk och rätt tolka originalets, att återge stilart och egenart. Uteslutningar, förenklingar, förkortningar och tillägg i en översättning av en skönlitterär text ses som bristande respekt för översättarens uppdrag.

Obs! Handläggningstiden varierar från 1 till 3 månader beroende när på året din ansökan inkommer. Invalsnämnden sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.

 

For information in English, click here!