Handlings- och strategiplan till och med 2021

Biblioteksrådet är ett expertorgan och rådgivande till Författarförbundets styrelse i biblioteksfrågor.

Sveriges Författarförbunds bibliotekspolicy utgår från UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, som slår fast att folkbiblioteken är till för alla oavsett ålder, språk, nationalitet, religion eller samhällsklass och att folkbibliotekens huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Folkbiblioteken stärker informations- och yttrandefriheten och är en förutsättning för demokratin.

Författarförbundet vill att folkbibliotekens basverksamhet rustas och att en likvärdig biblioteksstandard garanteras i hela landet. Författarförbundet bevakar även utvecklingen av skolbibliotek, sjukhusbibliotek, arbetsplatsbibliotek och fängelsebibliotek.

Sveriges Författarförbund uppmärksammar tendenserna till standardskillnader mellan folkbiblioteken i olika kommuner och privatiseringen av folkbibliotek. Det sistnämnda kan leda till efterfrågestyrda serviceinrättningar. Folkbiblioteken bidrar till att Sverige hävdar sig som en kunskapsnation med bildade medborgare. Det är därför av vikt att staten medverkar till främjandet av litteraturen och läsandet, inte minst i kommuner som ligger utanför storstäder och universitets- och högskoleorter. Det statliga stödet till folk- och skolbibliotek behöver utvidgas och ökas.

Biblioteksrådets uppgifter är att
• fortlöpande följa biblioteksutvecklingen och särskilt allmänlitteraturens ställning
• till Författarförbundets styrelse föreslå och tillsammans med den driva olika utvecklings- och policyprojekt och gärna i samspel med andra aktörer
• i samarbete med förbundsordföranden och förbundsdirektören delta i biblioteksdiskussioner och skriva debattartiklar
• informera Författarförbundets medlemmar om sitt arbete
• arrangera nationella och internationella seminarier för författarnas och översättarnas utvecklingsmöjligheter och relation till bibliotek i ett kulturpolitiskt sammanhang

Biblioteken har olika förutsättningar för sitt uppdrag beroende på bland annat kommunstorlek och befolkningssammansättning. Tillgänglig statistik, forskning och utredningar visar att mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek har försvunnit sedan år 1995 och att nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt. Därför genomförde Författarförbundet tillsammans med Biblioteksrådet en bibliotekskampanj under 2020. Då utkristalliserades följande 10 förslag för att rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget:

1. Öka tillgången till information och litteratur. Utveckla och utöka uppsökande biblioteksverksamhet som arbetsplatsbibliotek, mobila bibliotek och nya sätt att nå nya läsare. Det ska vara lätt för medborgarna att träffa bibliotekarier såväl utanför som inne i biblioteket.

2. Utveckla samverkan och samarbete med närliggande institutioner som studieförbund, fackföreningar, universitet, högskolor, sjukhus, ideella nätverk, trossamfund, författare och översättare. Biblioteken ska vara den självklara och öppna mittpunkten för det lokala civilsamhället.

3. Utveckla den litterära programverksamheten för att förtydliga folkbibliotekens demokratiska ansvar för kommunikation och reflektion kring litteratur, läsande och samtal. Här avses olika former av aktuella samtal kring samtidens litteratur, insatser för läsfrämjande och besök av författare och översättare.

4. Inrätta lokala läsråd för att samla in kunskap om icke-läsarna och hur deras läs- och litteraturbehov kan fångas upp av folkbiblioteken.

5. Att se till att samlingarna inte reduceras, köpa in ny och aktuell litteratur till alla åldersgrupper och tillgodose alla språk som talas i Sverige.

6. Utveckla och fördjupa den mångspråkiga verksamheten och arbetet med minoritetsspråken samt samordna den nationella medieförsörjningen för personer med annat modersmål än svenska. Förstärkningen innebär ökad medieförsörjning, kompetensutveckling och tillräcklig finansiering för att klara uppdraget.

7. Utveckla bibliotekspersonalens digitala kompetens i samarbete med författare och översättare för att arrangera program i bibliotekets lokaler och digitalt, för att därigenom nå alla målgrupper på bästa sätt. Ta fram etiska riktlinjer för bibliotekarieprofessionen. Att arbeta på bibliotek innebär att vara demokratiarbetare och stärkt vidareutbildning behövs.

8. Förtydliga vad ett skolbibliotek är och ska vara i skollagen, och arbeta för att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek.

9. Inrätta en tjänst som litterär chef vid folkbiblioteken. Återinför kvalitativa nämnder för biblioteken.

10. Inrätta ett Nationellt Museum för litteratur, bibliotek och läsning i Gunnar Asplunds Stadsbiblioteket vid Odenplan i Stockholm, samtidigt som ett nytt huvudbibliotek byggs, som bättre kan möta framtiden.