NY RAPPORT! Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek

Sveriges Författarförbund har gjort rapporten Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek, som genom intervjuer med 14 biblioteks- och kulturchefer undersökt hur biblioteksverksamheten i lika många kommuner fungerar under coronakrisen. Rapporten visar att majoriteten bibliotek tar sitt demokratiska uppdrag på stort allvar och gör betydande insatser för att tillgodose invånarnas tillgång till det som biblioteken ska erbjuda. Rapporten kan laddas ner som pdf här.

 

Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget

Den 3 mars startade Sveriges Författarförbunds nationella kampanj Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget. Under hösten 2020 kommer det anordnas ett ABF-seminarium på temat bibliotekens roll för demokratin och ett antal rundabordssamtal med kulturmyndigheterna, biblioteksutbildningarna, folkbildningsförbunden och riksdagens kulturutskott. Dessa samtal samt övriga aktiviteter som skett under året kommer att sammanställas i en rapport som avslutar hela kampanjen under senhösten.

I vår kampanjfilm delar ett trettiotal litteratur- och biblioteksfantaster, som skolelever, rektorer, skådespelare, journalister och andra låntagare, med sig av sina tankar om varför biblioteken är viktiga för individen såväl som samhället.

Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

Offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Men denna roll har både ifrågasatts och börjar glömmas bort.

Därför har Sveriges Författarförbund tagit initiativ till en bibliotekskampanj som inleds den 3 mars och avslutas under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, med följande budskap:

• Skapa likvärdiga bibliotek. I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum.

• En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal.

• Biblioteken – den femte statsmakten. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret.

Det är dags att rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget!

Kampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget har möjliggjorts med ekonomiskt stöd från Natur & Kultur.