Sveriges författarförbund vill förbättra villkoren för samisk litteratur i Sverige, öka förståelsen för Sápmi som en kulturell och tvärnationell region. En samisklitterär reform bygger på idén om ömsesidig kulturell vinst, till gagn för det svenska och samiska författarsamhället. Utan relation till den samiska kulturen och litteraturen blir en svensk självbild ofullständig, likaså beskrivningen av den svenska litteraturen. Den samiska befolkningen är erkänd som ett ursprungsfolk av Sveriges Riksdag, de samiska språken är nationella minoritetsspråk. Goda villkor för samisk skönlitteratur bör skapas i samverkan mellan det samiska och det svenska samhället.

Detta är Sveriges Författarförbunds strategi för att åstadkomma strukturella förbättringar för den samiska skönlitteraturen i Sverige:

1. Inom befintliga stödordningar för den svenska litteraturen ska den samiska litteraturen prioriteras tydligare och ges utökat stöd.

2. Ett särskilt bokproduktionsstöd bör inrättas för att öka nyskriven samisk bokutgivning i Sverige. Förslagsvis inom ramen för Kulturrådets nuvarande stödordning för ursprungsfolk.

3. Författarförbundets samiska ombud är en ordning som bör permanenteras inom förbundets interna struktur.

4. Författarförbundets kontakter med de olika samiska författarföreningarna ska stärkas. Ett informationsarbete ska genomföras för att få fler samiska författare bosatta i Sverige att söka medlemskap i Författarförbundet.

5. Samisk förlagsverksamhet bör stärkas för att öka utgivningen av nyskriven samisk litteratur och stärka det kulturella självbestämmandet.

6. Samernas författarskola ska etableras och erhålla långsiktig finansiering. Extra stöd bör ges med fokus på breddad rekrytering som grund för generationsväxling och kunskapsöverföring inom den samiska författarkåren.

7. Ett samiskt författar- och litteraturcentrum bör inrättas i Sápmi.

8. Alla i landet bör ges möjlighet att läsa och låna nyskriven samisk litteratur på biblioteken.

9. Det samiska författarfackliga arbetet och dess olika organisationer bör erhålla långsiktigt verksamhetsstöd.

10. Det nordiska och internationella samarbetet för att stödja samiska författares villkor ska stärkas.