Sveriges Författarförbund vill förbättra villkoren för samisk litteratur i Sverige, öka förståelsen för Sápmi som en kulturell och tvärnationell region. En samisklitterär reform bygger på idén om ömsesidig kulturell vinst, till gagn för det svenska och samiska författarsamhället. Utan relation till den samiska kulturen och litteraturen blir en svensk självbild ofullständig, likaså beskrivningen av den svenska litteraturen. Den samiska befolkningen är erkänd som ett ursprungsfolk av Sveriges Riksdag, de samiska språken är nationella minoritetsspråk. Goda villkor för samisk skönlitteratur bör skapas i samverkan mellan det samiska och det svenska samhället.

Författarförbundets råd för samisk litteratur fungerar som en referensgrupp till Författarförbundets regionbevakare i Sápmi.

Tiopunktsprogram 2021-09-30 | Sveriges Författarförbunds strategi för att åstadkomma strukturella förbättringar för samisk litteratur och samiska översättningar i Sverige:

1. Författarförbundet strävar efter att stärka samernas kulturella och litterära självbestämmande. Vi vill att det samiska samhället får inflytande över infrastrukturella insatser, stödordningar för bokutgivning och arbetsstipendier för samiska författare och översättare. Det samiska folket ska ha makt att definiera vad som är angelägen litteratur och förtroende att fördela medel till litteraturen.

2. Författarförbundet ska i samförstånd med Bágo verka för att Tjállegoahte ska få regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för samisk litteratur.

3. Samisk förlagsverksamhet ska stärkas för att öka utgivningen av nyskriven samisk litteratur, både på samiska språk, svenska och andra språk, för att på så sätt stärka det kulturella självbestämmandet.

4. En särskild stödordning med bland annat personliga arbetsstipendier för både svensk- och samiskspråkiga författare och översättare ska inrättas. Eftersom de samiska språken är starkt hotade, enligt Unesco, ska särskild vikt läggas vid litteratur på samiska språk.

5. Inom befintliga stödordningar, till exempel Författarfonden, Kulturrådet och Sametinget, ska den samiska litteraturen prioriteras tydligare och ges utökat stöd. De tre större aktörernas stöd gentemot samisk litteratur ska tydliggöras.

6. En författar- och översättarutbildning för samiskspråkiga ska etableras och erhålla långsiktig finansiering. Insatser ska genomförs med fokus på breddad rekrytering som grund för generationsväxling och kunskapsöverföring inom den samiska författar- och översättarkåren. Det gäller till exempel olika typer av litteratur, muntligt berättande och jojk.

7. Alla i landet ska ges möjlighet att läsa och låna nyskriven samisk litteratur på biblioteken, även digitalt, både på samiska och andra språk.

8. Det samiska författarfackliga arbetet genom Bágo skribent- och författarförening ska erhålla verksamhetsstöd för att kunna utveckla en långsiktig och hållbar författarfacklig infrastruktur.

9. Det pan-samiska, nordiska och internationella urfolkssamarbetet för att stödja samiska författares och översättares villkor på den svenska sidan av Sápmi ska stärkas.

10. Ett informationsarbete ska intensifieras för att få fler samiska författare och översättare skrivna i Sverige att söka medlemskap i Sveriges Författarförbund.