Nätverket Sveriges unga författare och översättare (SUFÖ) har bildats och kommer att beredas plats att påverka i Författarförbundet. Nätverket har fått en egen projektbudget för ett år framöver.

Sveriges unga författare och översättare ska:

– Granska och verka mot hur strukturell diskriminering (såsom åldersdiskriminering, rasism, homofobi och sexism) tar sig uttryck inom det litterära fältet.

– Vara en röst i den kulturpolitiska debatten.

– Arbeta internt för att stärka varandra som litterärt verksamma individer och kollektiv.

– Verka för att höja statusen hos litterär verksamhet som inte är knuten till förlag eller tryckta medier.

– Verka för att utvidga och förändra den traditionella bilden av författarskap och författare (framförallt vad gäller normer för medium och kroppar).

– Föra dialog med arbetsgivare och ställa gemensamma krav.

– Verka för att förbättra de ekonomiska villkoren för unga författare och översättare.

– Aktivt sprida information om nätverket och eftersträva att utgöra en heterogen grupp.

För att se till att detta sker och för att sköta löpande administration och liknande har en interrimstyrelse på 10 personer valts:

Elis Burrau
Julia Cechal
Channa Riedel
Lyra Ekström Lindbäck
Elin Bengtsson
Johanna Wester
Bruno Damian
Johan Midtsian
Anna Maria Lovisa Nygren
Andrée Markus Eriksson

Till ordförande för nätverket valdes Elin Bengtsson.

SUFÖ har en öppen Facebookgrupp.