Situationen som uppstått till följd av coronaviruset ändrar förutsättningarna för kulturen. Svenska Akademien omprioriterar och tillför därför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.

Det projekt som medel söks för ska utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång.

Sista ansökningsdatum: 5 maj 2020

Uppgifter i ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skall bestå av

– En kortfattad presentation av sökanden, inklusive kontaktuppgifter och meritförteckning samt uppgift om inkomst 2018 och 2019 och nuvarande anställnings-/arbetssituation med kommentar till hur den påverkats av de senaste månadernas utveckling. Inga publikationer skall sändas in.

– En kort projektbeskrivning (högst en sida).

För att möjliggöra en korrekt handläggning är det viktigt att ansökan är komplett. Om så inte är fallet lämnas ansökan utan åtgärd.

Utbetalning, kontaktuppgifter m.m.

Ansökningsblanketten sänds per e-post: ansokan@svenskaakademien.se med ämnet ”Arbetsstipendium”.

Samtliga ansökningar med komplett underlag besvaras efter beslut i Svenska Akademien. I de fall bidrag beviljas kommer uppgift om hur utbetalning av bidraget sker att finnas i brevet med beslut. Besluten motiveras inte.

Beredning av ansökningarna

Bedömningen görs av en grupp experter varav de flesta med erfarenhet från Författarfonden och i samråd med Författarförbundet, Dramatikerförbundet och Svenska PEN.

Arbetet utgår från Förvaltningslagen och Författarfondens särskilda riktlinjer för jäv.

Redovisning

Akademien emotser efter ett år en redogörelse för vad stipendiet resulterat i.

Behandling av personuppgifter

För att handlägga bidragsärenden, för utbetalning av beviljade medel och för historiska, statistiska samt arkivändamål behandlar Svenska Akademien personuppgifter avseende de sökande. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med den integritetspolicy som återfinns på Akademiens hemsida, www.svenskaakademien.se, under rubriken ”Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket” (länk finns längst ner på startsidan).

Vid frågor kontakta Nina Grapne eller Håkan Nygren, bidragshandläggare, på adressen ansokan@svenskaakademien.se.