I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattas av ett flertal stipendier. Två av dessa delas ut av Svenska Akademien.

De fem akademierna bakom initiativet är Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur och Svenska Akademien. Möjlighet till samverkan finns och akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret.

När Svenska Akademien nu utlyser 2022 års två stipendier ska de delas ut till:
– en författare som ska ha utgivit minst tre, högst sex skönlitterära verk för vuxna på svenska språket,
– en postdoktoral språkvetare som ska ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång.

Stipendierna omfattar 120 000 kronor per person, som stöd under högst ett år. Hur medlen ska fördelas under året överenskommes i varje enskilt fall. Utöver stipendiebeloppet erbjuds två veckors vistelse med halvpension i Hvita villan på Öland. Till denna vistelse erhålls 10 000 kronor för att täcka omkostnader.

Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning (högst 7 000 tecken inklusive blanksteg), ett kortfattat CV (max två A4-sidor), en publikationslista (max två A4-sidor) samt en arbetsplan (en A4-sida). Det planerade ämnet förväntas ha anknytning till det svenska språket och önskvärt är att det anknyter till flera av akademiernas intresseområden, till exempel genom att aktualisera flera former för kunskap och konst. Inom litterära projekt har sökanden särskilt stor frihet i hur avgörandet om och hur detta ska förverkligas så länge det svenska språket använd. Stipendienämnder utsedda för ändamålet ger förslag på stipendiater till Akademien, som beslutar i ärendet.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm eller sänds digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Ansökan märks ”Bernadottestipendium” och ska ha kommit Akademien tillhanda senast den 14 januari 2022.
För ytterligare upplysningar, kontakta kansliansvarig Louise Hedberg via nämnda e-postadress.