Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att utöva välgörenhet, att understödja undervisnings- och studieverksamhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet samt att främja vetenskaplig forskning.

  • kvalificerade studier som kommer att redovisas i bok eller artikelform
  • projekt, för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor, sökande skall beträffande resa kortfattat motivera behovet därav
  • insamling av dokument eller arkivstudier
  • projekt, företrädesvis av engångsnatur, i sällskap och föreningar.

Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen kring donatorns födelsedag den 22 juni.

Mer information finns på Helge Ax:son Johnson-stiftelsens hemsida.