Gå till innehållet

Råd till debuterande författare och översättare 

Hur fungerar upphovsrätten?

För författare: Upphovsrättslagen ger dig som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk ensamrätt att använda det. Upphovsrätten består av två olika delar – en ideell och en ekonomisk del. Den ideella gör att ingen får bearbeta ditt verk utan att fråga dig om lov och om verket citeras måste du som upphovsperson alltid namnges. Den ekonomiska delen kan du avtala om med till exempel ett förlag inför utgivning.

För översättare: En översättning räknas som ett litterärt eller konstnärligt verk och omfattas därför av upphovsrättslagen. Som översättare har du ensamrätt till din översättning, men får inte använda den utan samtycke från den som har rättigheterna till originalverket. Innan verket på något sätt publiceras och sprids, antingen av ett förlag eller av dig själv, måste originalrättigheterna i regel förvärvas, antingen av det ursprungliga förlaget eller också av författaren. Det är bara om författaren är avliden sedan minst 70 år som det är möjligt att publicera en översättning utan att ha förvärvat originalrättigheterna.

Hur skyddar jag mitt manus?

Seriösa förlag och manustjänster är professionella i sin hantering av manuskript. De anlitar pålitliga lektörer och har rutiner för att behandla konfidentiella uppgifter. Men det finns också mindre seriösa aktörer och därför händer det att idéer och till och med hela verk plagieras. Upphovsrätten skyddar inte idén bakom ett verk och därför kan det finnas anledning att vara försiktig när du låter andra ta del av ditt verk innan det är utgivet. Det är svårt att skydda sig helt och hållet, men det finns några saker du kan göra:
• Du kan skriva ett sekretessavtal med den som ska läsa ditt manus.
• Du kan skicka ditt manuskript i ett rekommenderat brev till dig själv samtidigt som du skickar det till förlaget.
• Att märka manuset med copyright-symbolen © fyller inte någon egentlig juridisk funktion i Sverige, men är en internationellt vedertagen symbol som kännetecknar att det inte är tillåtet att använda verket utan att be om lov. Därför är det ganska vanligt att även i Sverige märka sitt manus med © samt namn och datum.
• Om du är översättare kan du presentera en provöversättning (cirka 15 sidor kan räcka) av det föreslagna verket, så att förlaget ser att du behärskar hantverket.

Vad ska jag tänka på när jag skickar manuset till förlag?

För författare: Innan du skickar ditt manus till förlag, ta reda på om din bok verkar passa in i förlagets utgivning. Ta också reda på om, hur och till vilken adress förlaget önskar ta emot ditt manus för bedömning. Skicka gärna till flera förlag samtidigt.

För översättare: Det finns många förlag som inriktar sig på översatt litteratur. Det gäller inte minst mindre och medelstora förlag som ger ut litteratur från ett särskilt språkområde. Som översättare från ett visst språk har du troligtvis god kännedom om ditt källspråks litteratur och kan därför fånga upp ett författarskap som kan vara intressant för ett svenskt förlag att ge ut. Välj ett författarskap som du tycker är intressant, gör en kort provöversättning av verket (15 sidor kan räcka) med en presentation av författaren, boken och av dig själv. Skicka det sedan till de förlag som du tror kan vara intresserade. Även om förlaget skulle avböja ditt erbjudande kan det vara ett bra sätt att uppmärksamma förlaget om att du finns och är en kompetent översättare.

Vilka olika utgivningsformer finns det?

Det finns olika sätt att publicera sitt manus: traditionell utgivning via förlag, egenutgivning och utgivning via bokutgivningsföretag eller hybridförlag.

• Vid utgivning på förlag upplåter författaren bokrättigheterna till förlaget, men har rätt till ersättning och går plus för varje bok som förlaget säljer.
• Vid egenutgivning behåller författaren bokrättigheterna och har rätt till hela intäkten från bokförsäljningen.
• Utgivning kan även ske via bokutgivningsföretag eller hybridförlag. I båda fallen bekostar författaren själv helt eller delvis utgivningen. Även om modellen kan fungera för enstaka författare är den generellt sett osäker i fråga om ekonomi, kvalitet och tillgång till olika delar i det litterära fältet.

Bokutgivningsföretagen åsidosätter tre grundläggande principer som Författarförbundet särskilt värnar. Dessa grundprinciper återkommer även i förbundets centrala ramavtal med förlag:
1. Författarens rätt till garanterad ersättning vid upplåtelse av bokrättigheter
2. Tillgång till professionell redaktörshjälp
3. Att förlaget tar fullt ansvar för framställning, marknadsföring och försäljning av boken

• Vid utgivning av fackvetenskaplig litteratur kan det ibland förekomma att stiftelser eller andra aktörer bidrar med finansiering. Det kan också röra sig om ren uppdragsutgivning.

Den utgivningsform Författarförbundet förespråkar är den traditionella: att ett förlag står för den ekonomiska risken med att publicera ditt verk och där du erhåller royalty och garantihonorar.

Hur fungerar ersättningen?

För författare: De flesta förlagsavtal utgår ifrån att författaren får en procentuell andel av intäkterna av försäljningen. Andelen kallas royalty och betalas ut en eller flera gånger per år, när förlaget redovisar sin försäljning. Royalty betalas ut brutto, och du som författare betalar normalt själv dina egenavgifter, oavsett om du har F- eller A-skattsedel. Den författare som är momsregistrerad redovisar moms med 6 %.
Författarförbundet rekommenderar att författaren ska erhålla ett garantihonorar. Garantihonoraret utbetalas i förskott och utan återbetalningsskyldighet.

Vid utgivning via bokutgivningsföretag bidrar författaren ekonomiskt och är därmed att betrakta som en kund till företaget. Avtalen kan se väldigt olika ut. Här har vi listat det du behöver tänka på inför avtalsskrivning med bokutgivningsföretag.

För översättare: Det vanligaste avtalet mellan förlag och översättare är det så kallade Standardavtalet. Standardavtalet var gällande 2012–2017 mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen, men används fortfarande. Det har under lång tid fungerat som branschstandard och flera av avtalets skrivningar har blivit praxis. Standardavtalet ger dig bland annat upphovsrättsligt skydd och reglerar dina ekonomiska och ideella rättigheter. Författarförbundet ingick ett nytt översättaravtal med Bonnierförlagen i december 2021, men det förekommer även andra avtal formulerade av förlagen själva. Mer information hittar du på Översättarsektionens hemsida.

Arvoderade uppdrag

Författare och översättare brukar anlitas för att utföra uppdrag som ryms inom det litterära yrkesfältet: textredigering, språkgranskning, faktagranskning, talskrivande etc. Ett vanligt förekommande uppdrag är att hålla ett framträdande, ett föredrag eller en kurs. Författarförbundet har tillsammans med andra organisationer tagit fram minimirekommendationer för dessa olika uppdrag. Rekommendationerna finns här.

Vad ska jag tänka på inför avtalstecknande?

Det är viktigt att teckna avtal på ett tidigt stadium, men innan du undertecknar bör du försäkra dig om att du vet vad avtalet innebär. Oavsett om du är debuterande författare eller översättare finns det några saker att tänka på särskilt vad gäller din ersättning och vilka rättigheter du upplåter till förlaget.

• Hur är din ersättning beräknad?
• Vilka rättigheter upplåter du till förlaget? Ska ditt verk tryckas som bok, publiceras som pocket, e-bok, ljudbok?
• Hur länge gäller avtalet?
• Ska förlaget ha rätt att sälja dina rättigheter vidare till någon annan?
• Vad händer med dina rättigheter om förlaget går i konkurs?
• Det är inte ovanligt att förlaget ger ett första avtalsförslag som sedan förhandlas mellan parterna; det gäller såväl för författare som för översättare. För författare finns förhandlingsutrymme om exempelvis högre royalty, royaltystege, högre garantihonorar, tätare utbetalningar eller kortare utgivningsfrist. Som översättare kan du bland annat förhandla om högre arvode för själva översättningsarbetet och om ersättningar för andra format än tryckt bok.
• Som upphovsperson måste du se till att dina ideella rättigheter är tillgodosedda. Det innebär exempelvis din rätt att synas: ditt namn ska stå på titelsidan. Författarens och om möjligt även översättarens namn ska anges på bokens omslag. Du måste också försäkra dig om att förlaget inte ges rätt att göra ändringar i din text utan ditt medgivande.

Fler råd till dig som är debutant

Under fliken Rådgivning här på hemsidan finns mer information och fler råd. Här finns till exempel checklista inför avtalsskrivning med förlag respektive utgivningsföretag.

Du som är översättare kan också besöka Översättarsektionens hemsida.

Innan du undertecknar ett avtal kan du mejla det för påseende till Författarförbundets juridiska avdelning jurister, juridik@forfattarforbundet.se.

 

 

 

 

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.