Författarförbundet har inrättat en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada förbundets verksamhet, våra medlemmar eller våra anställda.

Visselblåsarfunktionen är viktig för att säkerställa öppenhet och transparens inom Författarförbundet.

Visselblåsarlagen (2021:890) ska ge ett skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Den rapporterande personen kan vara arbetstagare, tidigare anställd, praktikant, extern ledamot i organ, konsult, uppdragstagare eller annan som står till Författarförbundets förfogande eller utför ett arbete på förbundet.

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det ska vara ett missförhållande som strider mot lag, direktiv eller föreskrifter och det ska finnas ett allmänintresse att missförhållandet kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det enligt regeringen gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas däremot normalt inte av visselblåsarlagen.

Hur görs en anmälan?

Alternativ 1: Rapportera muntligen eller skriftligen till förbundsdirektören eller till ordföranden.

Alternativ 2: Rapportera muntligen eller skriftligen till internrevisorerna. Detta kan också görasanonymt.

För varje anmälan som mottages skrivs en rapport. Denna följs upp och återkoppling sker till den somhar gjort anmälan.