På våren 2017 sade Svenska Förläggareföreningen upp ramavtalet, som varit i kraft sedan 2012. Avtalet har rötter årtionden tillbaka i tiden och återspeglar en väl upparbetad praxis. Det innebär att det sedan 24 juni 2017 inte finns en överenskommelse om ett gällande minimihonorar efter perioden för uppsägningen. Standardavtalets formulär, som är juridiskt genomlyst, är emellertid fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag.

Författarförbundets jurister rekommenderar alla att fortsätta använda Standardavtalet och utgå från den rekommenderade miniminivån vid enskilda förhandlingar om översättningsuppdrag. Den rekommenderade miniminivån ligger inte till grund för sekundärersättningar som utgår från Standardavtalet; det gör i stället det faktiska honoraret uppräknat med AKI (se nedan).

Det är av yttersta vikt att sekundärersättningar även fortsatt ska utgå. Alla översättare ombeds rådgöra med Författarförbundets rådgivning ifråga om arvodesnivåer och nya kontraktsskrivningar, nya tolkningar av standardavtals formuleringar, nya kontraktsformulär, etcetera.

Det föreligger en risk för att nya varianter av ersättningsmodeller och rättighetsupplåtelser i form av en totalsumma för alla rättigheter uppstår.

Författarförbundet avråder från dylika avtalsmodeller.

Rekommenderat minimihonorar

Från och med 2018 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

155 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Honoraret omräknat i netto är 107,32 kr.

Honoraret är uppräknat efter AKI för tjänstemän för februari månad 2018 i enlighet med tidigare uppräkningar mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00)

Vad som gäller nu

När jag ska skriva nytt kontrakt eller fakturera för sekundärersättning med avtal tecknat före uppsägningen

Föreslå kontrakt enligt Standardavtalets formulär.

Minimihonorarsavtalet är inte tillämpligt efter uppsägningstidens slut, dvs. fr.o.m. den 25 juni 2017 finns det inte ett mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen gällande minimihonorar. Författarförbundet rekommenderar ovanstående minimihonorar som utgångspunkt vid förhandlingar.

Från och med den 25 juni 2018 ska all sekundärersättning enligt Standardavtalets formulär beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:

För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal som
framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar Översättaren
erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för
avtalets tecknande.

Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3 mom. sista stycket felaktigt är placerad under 3 mom. som avser extern sekundäranvändning. Därmed föreligger en risk för feltolkning att stycket enbart avser extern sekundäranvändning. Det faller dock på sin egen orimlighet om endast justering av extern sekundärersättning ska ske vid avsaknad av minimihonorarsavtal och därmed att ersättning för intern sekundäranvändning enligt 2 mom. skulle utgå för all framtid med det senast gällande (februari 2017) minimihonorarsavtalet som grund. Det kan noteras att det i stycket hänvisas till samtliga definitioner i 2 §, där såväl intern som extern sekundäranvändning anges.

Behöver du hjälp med att räkna upp ditt grundhonorar? Honoraret räknas upp med AKI för tjänstemän (samtliga näringsgrenar och per månad). Kontakta Författarförbundets juridiska avdelning för hjälp med uppräkningen: juridik@forfattarforbundet.se.

Om ett förlag vill att vi ska använda ett eget kontrakt:

Begär att villkoren minst motsvarar Standardavtalets formulär. Skicka in förslaget till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för granskning.

Översättningar till andra språk än svenska och lyriköversättning

Det finns inget standardavtal för översättningar till andra språk, eller för översättning av lyrik. Medlemmar kan vända sig till Författarförbundet för rådgivning kring översättningsuppdrag. Det går också bra att kontakta ombudet Ludvig Berggren.

Mera information på Översättarsektionens hemsida

Åtskillig information, till exempel om vidareanvändning av översättningen som man inte avtalat om i grundavtalet, finns i ”Avtalsalfabetet” på Översättarsektionens egen hemsida.