Kvalitet

Med kvalitet avses att den sökande bör ha en personlig hållning till sitt material och det språkliga uttrycksmedlet. Översättare i alla litterära genrer kan bli medlemmar, men kvalitetsbedömningen fäster särskilt vikt vid hur väl den sökande behärskar sin genre.

För medlemskap krävs att man har översatt minst två publicerade verk.

Författarförbundets styrelse beslutar om inval efter det att ansökan har behandlats av Översättarsektionens styrelse.

Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att åberopade verk samt originaltexter till dessa kan komma att begäras.

Outgivet material beaktas inte, om det inte föreligger ett undertecknat avtal med ett etablerat förlag som kan uppvisas.

Skönlitterär prosa och sakprosa

Två verk publicerade på allmänlitterära förlag, med ett omfång av sammanlagt minst 240 sidor.

Dramatik

Två helaftonsföreställningar med ett omfång av sammanlagt minst 200 sidor.

Lyrik

Två verk med ett omfång som Översättarsektionens styrelse godkänner.