• Datum:
  • Plats: Folkets Hus, Umeå, Umeå

Arrangeras av av Sveriges författarförbund (översättarsektionen och samiska arbetsgruppen) i samarbete med Littfest.

Att översätta i grupp är både roligt och lärorikt. Grupperna sätts samman av personer med varierande kunskap om respektive språk: från enspråkiga till aktivt tvåspråkiga; från vanliga talare till yrkesförfattare/översättare. Det arbetas intensivt under begränsad tid och målet är att få fram färdiga dikter.

Det arbetas intensivt under begränsad tid och målet är att få fram färdiga dikter. Vad som händer är att den breda kompetensen lyfter fram en djupare kunskap om språket än en vanlig innehållslig översättning vanligtvis gör, eftersom alla anstränger sig för att hitta ord och vändningar som både låter rätt och ger de rätta associationerna.

När vi nu tar oss an samiska och svenska görs det i en bestämd historisk situation, där samiskan håller på att resa sig efter århundraden av glömska och förtryck och bli ett skrivet litteraturspråk. Det hör också till saken att det uppstått flera centrala dialekter och flera konkurrerande skriftspråk. En annan viktig aspekt är att det samiska språkområdet gränsar till och samverkar med flera andra språk; till exempel är norsktalande hjärtligt välkomna till workshopen.

Teoretiskt sett väcker en sån här översättningssession många av de centrala frågorna kring översättning: vad är det som ska översättas, formen eller innehållet? Bör en sträva mot normalisering och begriplighet, eller tvärtom lyfta fram det som känns främmande och ovanligt, till exempel genom att försöka återskapa källspråkets grammatik på målspråket? Dessa frågor berörs i ett inledande föredrag av John Swedenmark, som anknyter till hur dessa klassiska frågor har besvarats genom tiderna. Vi får också en föreläsning om ”Minoritetsspråk i ett nationellt perspektiv och med några internationella utblickar” av Elisabet Rundqvist. Därefter delar vi in oss i smågrupper som satts samman på förhand, och grupperna får bistånd av vana översättare som ambulerar.

Det är mycket viktigt att du vid anmälan anger vilka språk du behärskar och om du är litterärt
verksam (vilket inte alls är ett krav). Vid sessionens slut kl 16.45 ska varje grupp ha översatt minst en dikt från samiska till svenska och en från svenska till samiska. Och gärna fler. Resultatet läses upp kvällen därpå i samband med Littfest-festen, av dem som har möjlighet att närvara. Efter workshopen (kl. 17) är alla deltagare inbjudna till Sveriges författarförbunds mingel med poesi och kortare föredrag.

Som handledare medverkar översättarna Anna Gustafsson Chen, Jonas Rasmussen och Birgitta Wernbro-Augustsson, professor Mikael Svonni och författaren och översättaren Karin Tuolja.

Fika serveras under arbetets gång. Deltagande är gratis, men föranmälan krävs för planeringens skull.

superminiutropAnmälan skickas in till Sveriges författarförbunds översättarsektion (osaover@gmail.com) före 1 mars 2017. Ange namn, mailadress och beskriv kort dina språkkunskaper och hur du arbetar med litteratur. Material och gruppindelning skickas ut ungefär en vecka i förväg per mail.

För frågor och sakupplysningar kontakta Översättarsektionens sekreterare John Swedenmark (john.swedenmark@bahnhof.se)