2020-03-12
Till Författarförbundets medlemmar och samarbetspartners:

Den 11 mars deklarerade världshälsoorganisationen WHO att covid-19 är en pandemi, vilket innebär att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas, i alla världsdelar och sannolikt kommer drabba alla världens länder. Samma dag beslutade regeringen i Sverige på inrådan av Folkhälsomyndigheten att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att risken för allmän smittspridning i Sverige är mycket hög.
Författarförbundet följer löpande de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten varpå detta dokument och riktlinjer kan komma att ändras. Följande riktlinjer gäller inom förbundet tills vidare.

Att förebygga smitta

Covid-19 är en droppsmitta. Grundläggande är handhygien. Tänk på att handtag, ledstänger, strömbrytare o.s.v. är platser som många tar i. Tvätta händerna regelbundet och ordentligt. Nys och hosta i armvecket eller i en servett så hindrar du eventuell smitta från att spridas samt sprider mindre oro.
Den som har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma.
Författarförbundet kommer även att instruera vårt städföretag att säkerställa att handtag m.m. rengörs tillfredsställande.

Möten och sammankomster

Nödvändiga möten hålls som planerat, ej nödvändiga möten eller möten som kan senareläggas ställs in fram till den 12 april. Det är upp till varje mötesarrangör eller sektion att avgöra vilka möten som är nödvändiga. Vi påminner om att det är möjligt att inom förbundet hålla digitala möten. Instruktion för detta finns på Movits. Fram till 12 april kommer inte Författarnas och översättarnas hus att lånas ut för externa möten.

Medarbetare, medlemmar, förtroendevalda och andra deltagare vid sammankomster

För den som varit i ett land som myndigheten bedömer som ett område med högre smittrisk är det viktigt att personen är uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. I sådana situationer ska hen ta kontakt med 1177 Vårdguiden för bedömning.
För personer som känner sig friska och inte har några symtom men som rest i ovan nämnda områden gäller tillsvidare följande:
• Medarbetare ska informera förbundsdirektören om att resa skett samt arbeta hemifrån under en period om 10–14 dagar räknat från hemkomsten.
• Medlemmar, förtroendevalda och andra deltagare vid möten bör iaktta samma förhållningssätt innan de fysiskt deltar på möten.

Resor

Vi uppmanar alla att boka om- eller avbokningsbara biljetter. Utlandsresor och resor som kan skjutas upp senareläggs.

Vistelsestipendier

Våra vistelsestipendier handläggs som vanligt, vi uppmanar dock stipendiater att välja biljetter som kan återbetalas. Om det skulle komma en generell avrådan från myndigheter mot att åka till exempelvis Grekland så kommer de stipendiater som p.g.a. detta missar sin plats att ha förtur vid nästa stipendieperiod. Inga resebidrag utgår om inte resan genomförs.

Inställda arrangemang och uteblivna intäkter

Förbundet är medvetna om att rådande situation i landet drabbar många författare och översättare svårt. Vi för tillsammans med KLYS en dialog i frågan med Kulturdepartementet.

Om du och arrangören tecknat avtal för framträdandet, så är avtalet utgångspunkt för vad som ska gälla. Tyvärr tecknas sällan utförliga avtal för framträdanden, vilket gör att det ofta finns en osäkerhet gällande när författare eller arrangör får avboka och om det i så fall ska utgå någon ersättning eller kompensation. Om det saknas avtalade avbokningsvillkor, måste författare och arrangör gemensamt komma fram till en rimlig lösning utifrån omständigheterna i det aktuella fallet.

Exempel: Om arrangören avbokar nära framträdendetillfället utan att det föreligger något lagkrav, eller om du har haft utlägg för t.ex. resor eller boende med anledning av bokningen, så är det antagligen rimligt att arrangören kompenserar dig för inkomstbortfall och utlägg. I vissa fall kan det finnas möjlighet att omboka framträdandet till ett senare tillfälle, vilket kan vara ett bra alternativ för båda parter.

Som medlem får du gärna höra av dig om du har några frågor eller funderingar med anledning av en avbokning. Du når den juridiska avdelningen på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller via mejl till juridik@forfattarforbundet.se.

Övrigt

Författarförbundet följer utvecklingen och förbereder sig för olika scenarier som kan bli aktuella under våren kopplat till planerade sammankomster och aktiviteter.

Länkar till mer information om Corona – covid-19

Folkhälsomyndigheten

1177 / Vårdguiden

Sweden Abroad (officiell webbplats för Sveriges ambassader och konsulat)

Regeringen

Försäkringskassan

Krisinformation