Den här informationen kan komma att uppdateras.
Senast uppdatering gjordes 2020-11-13.

1. Vad gör Sveriges Författarförbund med anledning av corona?

Sedan i våras har Författarförbundet tillsammans med Klys och andra medlemsorganisationer gjort analyser av de restriktioner och regeringsbeslut som kommit med anledning av corona, för att se hur dessa drabbar olika kulturbranscher.

Förbundet bevakade bland annat arbetet med fördelningen av det stöd om 500 miljoner kronor till kulturen som tillkännagavs av kulturministern den 20 mars.

Tillsammans tittar vi yrkesorganisationer fortsättningsvis på konkreta förslag som kan hjälpa vår yrkeskår och hela kulturbranschen i den svåra tid som vi ännu inte ser en ände på. Vi analyserar och kommenterar de olika förslagen som läggs fram av regeringen. Information om de olika åtgärderna publiceras här på hemsidan.

2. Har jag rätt att fakturera uppdragsgivaren för inbokat framträdande?

Om du och arrangören tecknat avtal för framträdandet, så är avtalet utgångspunkt för vad som ska gälla. Tyvärr tecknas sällan utförliga avtal för framträdanden, vilket gör att det ofta finns en osäkerhet gällande när författare eller arrangör får avboka och om det i så fall ska utgå någon ersättning eller kompensation. Om det saknas avtalade avbokningsvillkor, måste författare och arrangör gemensamt komma fram till en rimlig lösning utifrån omständigheterna i det aktuella fallet.

Exempel: Om arrangören avbokar nära framträdendetillfället utan att det föreligger något lagkrav, eller om du har haft utlägg för till exempel resor eller boende med anledning av bokningen, så är det antagligen rimligt att arrangören kompenserar dig för inkomstbortfall och utlägg. I vissa fall kan det finnas möjlighet att omboka framträdandet till ett senare tillfälle, vilket kan vara ett bra alternativ för båda parter.

3. Vad är force majeure?

Force majeure är en händelse som är oförutsedd och utanför avtalspartens kontroll. I ett sådant läge kan en avtalad prestation ställas in helt eller delvis, eller ges vid ett senare tillfälle. Enligt en allmän rättsprincip som är relativt begränsad kan allvarliga naturhändelser och myndighetsbeslut utgöra force majeure. Det som brukar listas som force majeure omständigheter är krig, revolution, eldsvåda, översvämningar eller andra liknande händelser. Det vanligaste är dock att frågan om vad som ska anses vara force majeure är reglerad i avtal, och då kan även andra situationer omfattas.

4. Kan uppdragsgivare hävda force majure?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Omständigheterna behöver bedömas från fall till fall beroende på om det finns en bestämmelse om force majeure eller hur den specifika avtalsbestämmelsen om force majeure är formulerad. Det finns ingen lagstiftning som definierar vad som är en force majeure omständighet. Om hinder på grund av coronaviruset eller det som sker i anslutning till det är force majeure omständighet, beror istället på hur ett sådant villkor är formulerat i det enskilda avtalet. Det är därmed inte givet att en part kan bryta ett avtal och endast ange coronaviruset som grund. Och även om epidemier, karantäner eller liknande situationer finns nämnt som force majeure omständighet måste också konkreta omständigheter i det enskilda fallet relaterat just till coronaviruset göra att avtalet inte kan fullgöras. Det räcker alltså inte med att åtagandet är svårare eller dyrare att genomföra/fullgöra.

5. Vad kan jag göra nu?

Säkerställ inflödet av pengar, diskutera tidigareläggning av utbetalning av hela eller delar av din ersättning, särskilt om du redan lagt ner både tid och pengar. Dra ned och skjut upp utgifter och kostnader. Om du har studielån, kontakta CSN. Det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl. Kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen meddelade den 17 mars 2020 att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering.

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Ansökan görs skriftligt och skickas till den skattskyldigas skatteenhet.

6. Var kan jag läsa mer om vad som görs?

Förlängda stöd till företagare – länk till Svenska fotografers förbunds webbsida

Regeringens arbete med anledning av corona

Regeringens pressmeddelande om en miljard till kultur och idrott

Kulturrådet med anledning av corona

Klys förslag till krispaket för kulturen

Skatteverket om anstånd med skattebetalning

Verksamt – myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinfo och företagstjänster

Som medlem får du gärna höra av dig om du har några frågor eller funderingar med anledning av en avbokning. Du når den juridiska avdelningen på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller via mejl till juridik@forfattarforbundet.se.