Följande brev har skickats idag, 2014-11-21, från Sveriges Författarförbund till Regeringskansliet:

I budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen en successiv sänkning av bidragen till svenskundervisningen i utlandet. Det är ett beslut som skulle leda till oöverskådliga negativa konsekvenser för det svenska kulturlivet och utbildningsväsendet.

Svenskundervisningen i utlandet utgör ett unikt kontaktnät med universitet och tusentals kunniga människor runtom i världen som förvaltar och sprider kunskapen om Sverige, vår kultur och forskning. Ur ett författar- och översättarperspektiv är beslutet rent katastrofalt. Vi svenska författare och översättare verkar i ett litet språkområde. Vitaliteten, bredden och kvalitén på den svenska litteraturen, både den i översättning och den i original, är beroende av interkulturella möten, erfarenhetsutbyte, det ständiga in- och utflöde av kunskap som undervisningen ger upphov till.

Sveriges Författarförbund värnar den fria kulturen, yttrandefriheten och demokratiutvecklingen och uppmanar därför regeringen att ompröva beslutet.

Gunnar Ardelius

Ordförande Sveriges Författarförbund