En rikstäckande kulturpolitik är viktig för våra medlemmars förutsättningar att verka som professionella yrkesutövare. Kultursamverkansmodellen ålägger varje region att fördela statliga medel till kulturverksamhet. Underlagen för de beslut som Kulturrådet fattar om medelsfördelning till respektive län är de tre-fyraåriga regionala kulturplanerna. Dessa kulturplaner ska arbetas fram i dialog med professionella kulturskapare. Kulturskaparna bör vara med i samverkansprocessens olika faser.

I vissa regioner har Författarförbundet dels aktiva så kallade regionala bevakare i de regioner där arbetet med att ta fram nya kulturplaner pågår, dels passiva bevakare i övriga regioner. De passiva bevakarna arvoderas inte årsvis av förbundet, utan finns som kontaktpersoner när regionerna kallar till möten eller avstämningar. Mest intensivt är det regionala bevakningsuppdraget under den period då kulturplanerna arbetas fram och går ut på remiss, normalt en period på 12–18 månader.

Författarförbundet samarbetar kontinuerligt med Klys i frågor som rör det regionala. Läs mer på Klys webbsida om regional kulturpolitik.

Under 2024 ger läggs fem regioners kulturplaner ut på remiss:

Skåne
Kalmar
Halland
Kronoberg
Gotland

Har du frågor om Författarförbundets regionala verksamhet?

Kontakta Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare:
ludvig.berggren@forfattarforbundet.se