En rikstäckande kulturpolitik är avgörande för våra medlemmars förutsättningar att verka som professionella yrkesutövare. Kultursamverkansmodellen innebär att varje region erhåller en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Underlagen för de beslut som Kulturrådet fattar om medelsfördelning till respektive län är de tre-fyraåriga regionala kulturplanerna. Dessa kulturplaner ska arbetas fram i dialog med professionella kulturskapare. Kulturskaparna bör vara med i samverkansprocessens olika faser.

Mest intensivt är det regionala bevakningsuppdraget därför under den period då kulturplanerna arbetas fram och går ut på remiss, normalt en period på 12–18 månader.

Författarförbundet har dels aktiva, arvoderade bevakare i de regioner där arbetet med att ta fram nya kulturplaner pågår, dels passiva bevakare i övriga regioner. De passiva bevakarna arvoderas inte årsvis av förbundet, utan finns som kontaktpersoner när regionerna kallar till möten eller avstämningar.

Författarförbundet samarbetar kontinuerligt med Klys i frågor som rör det regionala. Läs mer på Klys webbsida om regional kulturpolitik.

Under 2023 ger Författarförbundet remissyttranden över följande regioners respektive kulturplaner (regionala bevakare angivna inom parentes):

Jämtland Härjedalen (Maria Fagerberg)
Örebro (Maria Fagerberg)
Västra Götaland (Anna-Stina Johnsson)
Västerbotten (Mikael Berglund)
Östergötland (Maria Fagerberg)

Vill du komma i kontakt med en regional bevakare eller har frågor om Författarförbundets regionala verksamhet?

Kontakta Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare:
ludvig.berggren@forfattarforbundet.se