Offentligt uttalande från Författarförbundets årsstämma 2021

Under denna dag, liksom under andra dagar, tänker vi på och talar om författarkollegor runtom i världen som hotas, fängslas och dödas för att de skapar poesi, skönlitteratur och sakprosa, översätter, publicerar, och i sina förbund kämpar för författarnas och författandets rättigheter och villkor. I Belarus, bara en kort flygresa från Sverige, hotas nu det oberoende belarusiska författarförbundet av likvidering som juridisk organisation därför att de inte går i statens ledband.

Vi kräver att den belarusiska staten omedelbart upphör med alla former av förföljelser gentemot författarförbundet, enskilda författare och andra belarusier som värnar demokrati i landet.

Vi vill härmed rikta uppmärksamhet mot Belarus, Afghanistan, uigurernas situation i Kina, samt läget i ett flertal andra länder där yttrandefriheten hotas. Det är av största vikt att hoten mot de oberoende kulturarbetarorganisationerna upphör och att kultur- och mediaarbetare kan fortsätta utöva sin verksamhet. Vi vill dessutom understryka vikten av att arbeta för att Sveriges Författarförbunds hedersmedlemmar, samvetsfångarna Dawit Isaak och Gui Minhai, frisläpps.

Med detta vill vi uppmana Sveriges regering att agera med kraft och att i sin utrikespolitik och biståndspolitik skapa ökade resurser för att gynna oberoende kulturutövande, inte minst genom att bjuda in hotade kulturarbetare till Sverige, bland annat genom att utvidga fristadsverksamheten.

Stockholm den 21 augusti 2021
Sveriges Författarförbund

För mer information: Viveka Sjögren Bangoura, ordförande Internationella rådet

 

Public statement from the Annual General Meeting of the Swedish Writers’ Association 2021

This day, as other days, we think and talk about fellow authors around the world who are
threatened, imprisoned and killed for creating poetry, fiction and prose, translating, publishing, and
through their organisations fight for the rights and conditions of authors and their deeds.
In Belarus, just a short flight from Sweden, the independent Belarusian Writers’ Association has
received threats of liquidation as a legal organisation because they do not fit in with the statutes of
the State.

We demand that the Belarusian State immediately cease all forms of
persecution of the writers’ association, individual authors and other Belarusians who defend
democracy in the country.

We would like to draw attention to Belarus, Afghanistan, the situation of the Uyghurs in China,
and the situation in a number of other countries where freedom of expression is threatened. It is of
the utmost importance that the threats against independent cultural workers’ organisations cease,
and that cultural and media workers are able to continue with their work.
In addition, we would like to stress the importance of the activities to get the honorary members
of the Swedish Writers’ Association, prisoners of conscience, Dawit Isaak and Gui Minhai released.
With this, we call on the Swedish Government to act forcefully and within their foreign- and aid
politic create more resources to promote independent cultural practice, for instance
inviting endangered cultural workers to Sweden by the strengthening and increasing of the
ICORN program.

Stockholm, 21 August 2021
The Swedish Writers’ Union