Sveriges Författarförbund utlyser härmed följande stipendier ur anknutna och fristående stiftelser och fonder. Enligt donatorerna finns vissa kriterier för vem som kan erhålla stipendium, som framgår nedan:

Dagmar och Henning Billstrands fond (endast medlemmar kan söka)
Fonden utlyser stipendier om totalt 22 000 kr till att främja vård av behövande ålderstigna eller behövande sjuka medlemmar.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond (endast medlemmar kan söka)
Fonden utlyser stipendier om totalt 40 000 kr till behövande medlemmar, som är äldre både som författare/översättare och medlemmar; företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Karl Bergströms stiftelse
Stiftelsen utlyser stipendier om totalt 337 000 kr till förtjänta och behövande svenska eller finlandssvenska prosaförfattare.

Stiftelsen Eva Heerbergers fond
Fonden utlyser stipendier om totalt 87 000 kr till förtjänta författare.

Beslut om bidrag ur ovanstående stiftelser och fonder fattas av förbundsstyrelsen.

 Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond
Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier om totalt 21 000 kr till svenska författare som till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder har ekonomiska svårigheter. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Så här ansöker du:
Ansökan ska sändas till ”Stiftelser och fonder”, Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63, Stockholm och vara oss tillhanda eller poststämplad senast den 22 maj 2015.

Det finns ingen ansökningsblankett utan du skriver ett brev där du redogör för varför du söker understöd. Ange vilken/vilka stiftelser och fonder som din ansökan avser.
Ange gärna kontonummer redan i din ansökan så påskyndas handläggningen.

Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt även läkarintyg i de fall där sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningar där ekonomiskt behov är styrkt med nämnda dokument kommer att prioriteras.

Ytterligare information lämnas av Anton Samuelsson, as@sff.info eller 08-545 132 01.