Arbetsförmedlingen Kultur Media EURES arrangerar ett möte mellan författare och förläggare i Polen. ”Därmed ges möjlighet till författare att nå ut till en ny publik i ett annat land.” Tyvärr har författare och översättare över 65 år nekats att söka. Den förklaringen är möjligen logisk sett till AMS uppdrag, men ologisk sett till vår yrkeskårs förutsättningar och sammansättning.

Författare och översättare är yrkesgrupper med en oftast gedigen akademisk utbildning. Trots det är de lågavlönade med sämre pensioner än övriga grupper med liknande utbildningar. Detta kan i någon mån kompenseras av ett livslångt yrkesliv. Endast några få begränsas av pensionsåldern i sin utövning.
Det är därför synnerligen olyckligt för författare och översättare att arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder har en övre åldersgräns på 65 år för sina insatser.

Den statliga utredningen ”Konstnär oavsett villkor SOU 2018:23” konstaterade så sent som i våras att det absolut viktigaste för den framtida pensionen är livsinkomsten. Med tanke på konstnärens specifika försörjningssituation föreslår man därför att yrkeslivet i alla fall ska förlängas till minst 67 – 69 års ålder.

Detta stämmer även överens med hur den parlamentariska pensionsgruppen med företrädare för de olika partierna ser på pensionssystemet som helhet. Inriktningen är att man ska arbeta högre upp i åldrarna för att öka intjänandet av pensionen. Under 2017 enades gruppen om att höja gränsen för hur länge en arbetstagare har rätt att arbeta från 67 till 69 år.

Sveriges Författarförbund uppmanar Arbetsförmedlingen att omgående se över frågan och med alla tänkbara medel se till att regelsystemet anpassas till den för författarna och översättarna rådande verkligheten.

Grethe Rottböll
Ordförande Sveriges Författarförbund

Kontakt:
grethe.rottboll@forfattarforbundet.se
tel. 070 777 58 59