Stiftelsen bildades år 1993 genom en donation av Klas de Vylder (född 1914 i Alfshög, Halland, civilekonom, före detta auktoriserad revisor). Han hyste stort intresse för invandrarfrågor och invandrarnas situation i Sverige. Efter kontakter med bland annat Invandrarnas Kulturcentrum (IKC) vände han sig till Sveriges Författarförbund med förslaget att bilda en stipendiefond för invandrade författare. Förslaget mottogs positivt och Författarförbundet åtog sig att förvalta fonden.

Ändamålet och uppgiften för Stiftelsen är enligt dess stadgar:

”… att stödja behövande, till Sverige invandrade och här bosatta författare”. Detta sker genom stipendier som lämnas till ”författare, som invandrat till Sverige som flykting eller av annat skäl och som kan antas ha för avsikt att verka i Sverige som författare.”

Stiftelsens styrelse består av två ledamöter utsedda av Författarförbundets styrelse (Viveka Sjögren och Shahla Karimi), en representant för familjen de Vylder (Stefan de Vylder) samt en ”extra familjerepresentant” (Karin Sohlgren). Tidigare ledamöter i styrelsen har varit Meta Ottosson, Majgull Axelsson, Jimmy Hofsö, Janne Carlsson och Magnus William-Olsson.

Stiftelsens tillgångar utgörs huvudsakligen av värdepapper. Stipendieutdelning äger rum vartannat år. Beslut om stipendiet fattas av Stiftelsens styrelse och stipendieutdelningen äger rum under hösten. Under Stiftelsens första tio år delades fem stipendier ut om vartdera 25 000 kr. 2004 höjdes stipendiebeloppet till 50 000 kr.

Nästa stipendieutdelning blir 2024.