Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Vem kan söka kopieringsstipendium?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur, inklusive kulturjournalistik, samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk.

Hur utses stipendiaterna?

Författarnas kopieringsfond fördelar de medel som skolor, högskolor och universitet erlägger för rätten att i undervisningssyfte kopiera ur litterära verk. En nämnd utsedd av Sveriges Författarförbunds årsstämma bedömer i vilken utsträckning den sökandes verk kan ha kopierats i undervisningssyfte.

Stipendiebeloppet var 60.000 kronor år 2022. Vilket beloppet blir i år fastställs senare.

Karenstid

Det är tre års karens, vilket innebär att du som erhöll kopieringsstipendium 2020, 2021 eller 2022, inte kan erhålla det i år igen.

Hur och när stipendiet kan sökas

2023 års ansökningsperiod är den 1 september – 1 oktober. Stipendiet söks på särskild blankett som finns tillgänglig endast under ansökningsperioden. Du som är medlem i Författarförbundet söker stipendiet via den länk som mejlas den 1 september. Du som inte är medlem söker via den länk som publiceras här på hemsidan samma dag.

Stipendiebesked

Stipendiebesked lämnas via mejl senast vecka 50.

Andra organisationer som hanterar kopieringsstipendier

  • Läromedelsförfattare hänvisas till Läromedelsförfattarna, som hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.
  • Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare.
  • Journalister (med undantag för kulturjournalister) hänvisas till Journalistförbundet som hanterar ersättning för kopiering av texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller bilder publicerade i svenska böcker.