Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur tryckta litterära verk. Sökande behöver inte vara medlem i Författarförbundet.

Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1 februari – 1 mars, vilket innebär att stipendiet kan sökas tidigast 1 februari 2025 igen.

Vem kan söka kopieringsstipendium?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur, inklusive kulturjournalistik, samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk. Medlemskap i Författarförbundet krävs inte.

Stipendierna kan sökas av svenska medborgare samt i Sverige stadigvarande bosatta utländska medborgare vars verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet i Sverige.

Karenstid

Karenstiden är tre år, vilket innebär det att du som erhållit stipendiet 2022 eller senare är i karens vid ansökningsomgången 2025.

Hur utses stipendiaterna?

Författarnas kopieringsfond fördelar de medel som skolor, högskolor och universitet erlägger för rätten att i undervisningssyfte kopiera ur tryckta litterära verk. En nämnd utsedd av Sveriges Författarförbunds årsstämma bedömer i vilken utsträckning den sökandes verk kan ha kopierats i undervisningssyfte.

Den kopiering som ligger till grund för stipendieringen gäller tryckt allmänlitteratur inklusive tryckta utgivna dramatiska verk. Det innebär att läromedel inte räknas in i underlaget, inte heller skrifter som syftar till akademisk meritering.

– Det inte är kvalitén utan spridningen av publicerade verk inom skola och högskola som bedöms.

– De verk som bedöms är de som utkommit sedan den sökande senast erhöll kopieringsstipendiet.

– Verk som utkommit samma år som stipendiet söks tas inte i beaktande, eftersom stipendierna är retroaktiva.

– En treårig karens tillämpas, vilket innebär att den som erhållit stipendiet 2022 eller senare, inte kan erhålla det 2025.

– Antalet sökande och det sammanlagda beloppet för utdelning påverkar vilka som erhåller stipendiet.

Stipendiebeloppet var 65.000 kronor år 2024.

Hur och när stipendiet kan sökas

Ansökningsperioden är den 1 februari – 1 mars. Stipendiet söks på särskild blankett som finns tillgänglig endast under ansökningsperioden.

Viktigt att tänka på!

-Din ansökan måste göras på den ansökningsblankett som finns tillgänglig under ansökningsperioden.

-Den verk- och artikelförteckning som ska bifogas ansökan ska vara uppställd enligt kopieringsfondens verk- och artikelförteckningsmall som publiceras på hemsidan när ansökningsperioden börjar.

-Om du tidigare erhållit stipendium från Författarnas kopieringsfond, ska endast de verk och artiklar som utkommit från och med det år som stipendiet senast erhölls anges i verk- och artikelförteckningen (verk som utgivits tidigare är redan stipendierade). Om du har fått stipendiet tidigare, men är osäker på när du fick det kan du, om du är medlem i Författarförbundet, logga in på Mina sidor och se när du senast fick det. Om du inte är medlem, kan du kontakta kopieringsfonden.

-Om du skickar in din ansökan per post kan ansökningsblanketten fyllas i för hand, men måste vara tydligt textad. Handskrivna verk- och artikelförteckningar godkänns dock inte!

Vi ser helst att ansökan görs digitalt, men det går även att skicka in sin ansökan postalt till Författarnas kopieringsfond, C/o Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm.
Försändelsen måste då vara poststämplad senast 1 mars. Dokumenten kan också beställas från Sveriges Författarförbund.

Stipendiebesked

Stipendiebesked skickas via mejl i vecka 19.

Kontakt, Författarnas kopieringsfond

Åsa Nordlinder, sekreterare i Författarnas kopieringsfond, 08 545 132 05, kopieringsfonden@forfattarforbundet.se.

Andra organisationer som hanterar kopieringsstipendier

  • Läromedelsförfattare hänvisas till Läromedelsförfattarna, som hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.
  • Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare.
  • Journalister (med undantag för kulturjournalister) hänvisas till Journalistförbundet som hanterar ersättning för kopiering av texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller bilder publicerade i svenska böcker.