Covid-19-pandemin slår hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till en akut ekonomisk situation för många författare och översättare.
Författarförbundet har själva och tillsammans med KLYS de senaste månaderna haft en löpande dialog med Kulturdepartementet för få till stånd bra åtgärder. I väntan på statliga medel krävs dock akuta åtgärder. Det är därför mycket glädjande att Författarförbundet fått löfte om ett större bidrag från Stiftelsen Natur & Kultur. Ett antal författare vill även bidra till fonden och dialog med fler förlag förs. Detta möjliggör att vi kan starta en tillfällig krisfond.

Vem kan söka?

Berättigade att söka är medlemmar som förlorat intäkter på grund av inställda arrangemang och förlorade uppdrag till följd av covid-19-pandemin och därmed hamnat i en akut ekonomisk kris.  Arrangemangen/ uppdragen skall vara kopplade till rollen som författare eller översättare.

Stipendieperiod

Stipendieperioden pågår retroaktivt från 1 mars 2020 och under den tid som krisen fortsätter att påverka tidigare planerad medverkan av författare och översättare och det finns pengar att dela ut i fonden.

Kriterier och ansökningsförfarande

Ansökan görs på särskild blankett som mejlas till medlemmarna den 6 april 2020 och som samma dag läggs upp på Movits. Ansökan ska skickas per mejl till krisfond@forfattarforbundet.se

Av ansökan ska framgå
– vilket arrangemang som blivit inställt,
– vad NN varit anlitad att göra vid arrangemanget,
– arrangör,
– ort och datum för arrangemanget
– överenskommet arvode,
– medlemmens namn, adress och kontonummer
– Medlem ska också kunna styrka att den försökt få ut sitt arvode, men nekats detta. Om medlem utöver detta kan styrka att NN har en ej återbetalningsbar biljett för resa till/från orten för arrangemanget, kan en kopia bifogas för att ingå i det sökta stipendiebeloppet.

Till ansökan ska bifogas
– korrespondens som styrker bokningen,
– skriftlig överenskommelse/avtal – om sådant finns

Stipendiebelopp

Maximalt stipendiebelopp per sökande uppgår till 20 000 kronor.  Schablonbelopp kommer att tillämpas. Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna för att på bästa sätt hjälpa dem som bäst behöver det.

Hantering av inkomna ansökningar

Då detta är en krisfond måste hanteringen ske snabbt. Inkomna ärenden behandlas löpande och om de uppfyller de krav som markerats i fet stil i texten ovan beviljas stipendium så länge medel finns i fonden. Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna för att på bästa sätt hjälpa dem som bäst behöver det. Kansliet handlägger inkomna ansökningar och lägger för beslut en gång i veckan till ordförande. Ordförande kan delegera beslut till vice ordförande eller förbundsdirektör.

Övrigt

Skulle medel finnas kvar i fonden efter det att krisen upphört, ska donatorer kontaktas och erbjudas återbetalning av medel i relation till hur mycket de donerat.