Bidrag för resor och internationella utbyten

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för resor och internationella utbyten. Bidragen beslutas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 3 februari, 1 april, 3 juni, 1 september samt 2 november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag.

Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist. För att en ansökan ska behandlas då, ska den ha inkommit senast på angivet datum. Ansökan görs på särskild blankett/i särskilt formulär. Bidragen måste sökas före avresan. Normalt räcker medlen till att ca 20-25 % av ansökningarna kan beviljas.

Läs mer och hitta ansökningsblanketter här.