Gå till innehållet

Återtagande av rättigheter

Återtagande av förlagsrättigheter – författare

I fråga om utgångna verk – verk som inte längre finns i lager och där förlaget inte vill trycka om verket i ny upplaga – råder Författarförbundet medlemmarna att återta förlagsrättigheterna för att kunna erbjuda dem till ett annat förlag, ge ut verket själv eller förhandla fram bättre villkor om det ursprungliga förlaget senare skulle vilja ge ut verket på nytt.

Upplagorna av ett verk är utgångna om förlaget har färre än 100 exemplar i lager. Det följer av 15 § Ramavtalet. Även om ditt avtal inte bygger på Ramavtalet, får återtagandeproceduren som beskrivs nedan anses utgöra branschpraxis och går därför att följa även om du har ett annat förlagsavtal.

Återtagandet kan ske genom att du själv skriver till förlaget, är du medlem kan du logga in och använda mallar som Sveriges Författarförbund tagit fram eller med användning av fullmakt uppdra åt Författarförbundet att för din räkning återta rättigheterna.

Om du väljer att sköta återtagandet själv är första steget att ta reda på hur många exemplar som finns i lager genom att se efter i royaltyredovisningen eller kontakta förlaget och få denna uppgift. Om lagret understiger 100 exemplar går du vidare genom att begära en skriftlig bekräftelse på att förlaget inte avser att ge ut någon ny upplaga av verket och att rättigheterna därmed återgår till dig. Återkommer inte förlaget med en sådan bekräftelse inom utsatt tid (tre veckor) får du påkalla ny utgivning av verket. Har förlaget inte inom fyra månader därefter förbundit sig att ge ut ny upplaga har du rätt att häva avtalet.

Om du väljer att uppdra åt Författarförbundet att återta rättigheterna sköter vi ovanstående korrespondens med förlaget. Du måste då skriva ut en fullmakt och fylla i den. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas på fullmakten och skickar den i original till oss. Medlem kan även uppdra åt Författarförbundet att kontakta förlaget för att undersöka förutsättningarna för ett återtagande.

Återtagande av förlagsrättigheter – översättare

Sveriges Författarförbund råder även översättare att återta sina förlagsrättigheter enligt ovan, dock gäller andra villkor: rättigheterna till översättningar återgår enligt översättarnas Ramavtal från 1986 till dig tio år efter senaste primär- eller sekundärnyttjande, förutsatt att det finns färre än 100 exemplar av verket kvar i lager. Rättigheter till översatta verk där standardavtalet från 2004 eller 2012 tecknats återgår efter åtta år, förutsatt att det finns färre än 100 exemplar av verket kvar i lager.

Medlemmar kan logga in och använda specifika mallar för översättare som kan användas vid återtagande, du kan även välja att med användning av fullmakt uppdra åt Sveriges Författarförbund att för din räkning återta rättigheterna. Medlem kan även uppdra åt Författarförbundet att kontakta förlaget för att undersöka förutsättningarna för ett återtagande.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.