Gå till innehållet

Aktuellt: Frågor och svar om de nya reglerna i upphovsrättslagen

Vad är DSM?

DSM, Digital Single Market, är ett EU-direktiv som syftar till att få EU:s inre marknad att fungera på en digitaliserad marknad. Direktivet presenterades i promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, som låg till grund för den proposition som Sveriges Riksdag antog den 30 november 2022. Det betyder att upphovsrättslagen delvis fått nya regler.

Tanken med de nya reglerna är att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen och åstadkomma bättre jämvikt mellan marknadens olika parter. De nya reglerna stärker författares och översättares ställning som avtalspart.

Vi har ju en upphovsrättslag – behövs det en ny?

Eftersom upphovsrättligt skyddat material allt oftare används i digitala miljöer har man ansett att lagstiftningen i varje EU-land bör ses över. DSM-direktiv innebär inte en helt ny lag, men väl flera nya regler i lagen.

Vem berörs av de nya reglerna?

Alla upphovspersoner i Sverige, för Författarförbundets del författare och översättare.

När trädde lagen i kraft?

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2023.

Har reglerna även införts i andra länder?

Ja, men i olika grad. Direktivet gäller alla medlemsstater inom EU. Varje land bestämmer självt hur mycket det vill ta hänsyn till av direktivet i sin egen lagstiftning.

Vilka är de största förändringarna?

Upphovsrättslagen har tidigare innehållit skrivningar som inte har varit tvingande. Det betyder att mycket av det som har stått i lagen har kunnat förhandlas bort i ett enskilt avtal. De nya reglerna innebär att du har rätt till ytterligare ersättning. Om den avtalade ersättningen till dig visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till intäkterna för den som förvärvat rättigheterna till ditt verk, har du rätt till ytterligare skälig ersättning. Denna rätt är tvingande.

Hur påverkar de nya reglerna min ersättning?

Rätten till skälig ersättning är med de nya reglerna tvingande. Det betyder att den inte längre går att avtala bort i ett enskilt avtal.

Har jag rätt till retroaktiv ersättning?

De nya reglerna innebär att du har rätt till ytterligare ersättning. Om den avtalade ersättningen till dig visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till intäkterna för den som förvärvat rättigheterna till ditt verk, har du rätt till ytterligare skälig ersättning. Denna rätt är tvingande.

Jag har svårt att förstå vad min ljudboksersättning grundar sig på – kan de nya reglerna hjälpa mig?

De nya reglerna ger dig rätt till aktuell, relevant och uttömmande information om på vilka sätt ditt verk har utnyttjats av exempelvis ett förlag eller en strömningstjänst. Denna rätt är tvingande.

Mitt förlag har bara låtit mitt manus ligga, trots utlovad utgivning – kan jag få hjälp av lagen på något sätt?

Du har möjlighet att häva ditt avtal, till exempel om förlaget inte utnyttjat rättigheterna inom rimlig tid. Denna rätt är tvingande med undantag för villkor som följer av ett kollektivt förhandlat avtal.

Hur ser Författarförbundet på de nya reglerna?

Författarförbundet har under lång tid verkat för att DSM-direktiv ska införlivas i svensk lag i så hög grad som möjligt. De nya reglerna är mycket välkomna och utgör en milstolpe i svensk upphovsrättslagstiftning och har därmed också stor betydelse för Författarförbundets medlemmar.
Författarförbundet och Förläggareföreningen diskuterar hur de nya reglerna ska tolkas.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.