Gå till innehållet

Översättaravtal

Svenska Förläggareföreningen sade i 2018 upp standardavtalet för översättningar. Avtalet är dock fortfarande fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag.

Rekommenderat minimiarvode

Minimiarvodet för översättningar har enligt AKI för tjänstemän räknats upp 1 mars 2022 med 1,92 %. Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

167,70 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.
Arvodet är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Arvodet omräknat i netto är 116,10kr.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00)

*

På våren 2017 sade Svenska Förläggareföreningen upp standardavtalet, som varit i kraft sedan 2012. Avtalet har rötter årtionden tillbaka i tiden och återspeglar en väl upparbetad praxis. Det innebär att det sedan 24 juni 2017 inte finns en överenskommelse om ett gällande minimihonorar efter perioden för uppsägningen. Standardavtalets formulär, som är juridiskt genomlyst, är emellertid fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag.

Författarförbundets jurister rekommenderar alla att fortsätta använda standardavtalet och utgå från den rekommenderade miniminivån vid enskilda förhandlingar om översättningsuppdrag. Den rekommenderade miniminivån ligger inte till grund för sekundärersättningar som utgår från standardavtalet; det gör i stället det faktiska honoraret uppräknat med AKI (se nedan).

Alla översättare ombeds rådgöra med Författarförbundets rådgivning ifråga om arvodesnivåer och nya kontraktsskrivningar, nya tolkningar av standardavtals formuleringar, nya kontraktsformulär, etcetera.

Det föreligger en risk för att nya varianter av ersättningsmodeller och rättighetsupplåtelser i form av en totalsumma för alla rättigheter uppstår.

Det är av yttersta vikt att sekundärersättningar även fortsatt ska utgå. Författarförbundet avråder från översättaravtal som inbegriper klumpersättningar eftersom de kommer att sänka arvodesnivåerna generellt. De så kallade sekundärersättningarna är inte bara principiellt betydande upphovsrättsliga ersättningar som ska utgå vid varje nyttjande av ett verk, utan är också avgörande för den enskilda översättarens ekonomi, som redan är utsatt.

Förlag kan vilja ”kompensera” översättaren genom att höja grundarvodet något, men det blir tillnärmelsevis aldrig en lika hög ersättning som med Standardavtalet eller enligt vad som är etablerad branschpraxis. Att klumpa ihop ersättningar är förvillande likt knepet att trolla bort dem.

Grundprincipen är att alla nyttjanden ska vara specificerade, begränsade i tid och ersättas skäligt, och skälig ersättning uppnås bäst genom att förlaget betalar upphovsmannen vid varje nyttjande av ett verk.

 

Vad som gäller nu

När du ska skriva nytt kontrakt eller fakturera för sekundärersättning med avtal tecknat före uppsägningen

Föreslå kontrakt enligt standardavtalets formulär.

Minimiarvodesavtalet är inte tillämpligt efter uppsägningstidens slut, dvs. fr.o.m. den 25 juni 2017 finns det inte ett mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen gällande minimihonorar. Författarförbundet rekommenderar ovanstående minimiarvode som utgångspunkt vid förhandlingar.

Från och med den 25 juni 2017 ska all sekundärersättning enligt standardavtalets formulär beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:

För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal som
framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar Översättaren
erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för
avtalets tecknande.

Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3 mom. sista stycket felaktigt är placerad under 3 mom. som avser extern sekundäranvändning. Därmed föreligger en risk för feltolkning att stycket enbart avser extern sekundäranvändning. Det faller dock på sin egen orimlighet om endast justering av extern sekundärersättning ska ske vid avsaknad av minimiarvodesavtal och därmed att ersättning för intern sekundäranvändning enligt 2 mom. skulle utgå för all framtid med det senast gällande (februari 2017) minimiarvodesavtalet som grund. Det kan noteras att det i stycket hänvisas till samtliga definitioner i 2 §, där såväl intern som extern sekundäranvändning anges.

Behöver du hjälp med att räkna upp ditt grundarvode? Arvodet räknas upp med AKI för tjänstemän (samtliga näringsgrenar och per månad). Kontakta Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för hjälp med uppräkningen.

Om ett förlag vill att du ska använda ett eget kontrakt

Begär att villkoren minst motsvarar Standardavtalets formulär. Skicka in förslaget till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för granskning.

Översättningar till andra språk än svenska och lyriköversättning

Det finns inget standardavtal för översättningar till andra språk, eller för översättning av lyrik. Medlemmar kan vända sig till Författarförbundet för rådgivning kring översättningsuppdrag.

Mera information på Översättarsektionens hemsida

Åtskillig information, till exempel om vidareanvändning av översättningen som man inte avtalat om i grundavtalet, finns i ”Avtalsalfabetet” på Översättarsektionens egen hemsida.

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.