Gå till innehållet

Konsultarbete, paneldeltagande och moderatorsuppdrag

Konsultarbete, intervjuer och paneldebatter förekommer i varierat syfte och omfattning och i ett stort antal former och sammanhang. Utgångspunkten ska vara att ersättning alltid utgår till författaren eller översättaren när denne ombeds medverka i sin yrkesroll. Det gäller särskilt när institutioner, företag eller organisationer, exempelvis inom media, drar nytta av författarens eller översättarens kompetens.

Ersättning ska även alltid utgå om författaren eller översättaren ska medverka i sammanträden eller arbetsgrupper och dylikt inom en institution eller motsvarande. Här avses inte situationer där författaren eller översättaren deltar i egenskap av representant för politiskt parti, facklig organisation, anställd i privat eller offentlig tjänst eller dylikt, eftersom det inte kan anses ha något samband med författarens eller översättarens professionella yrkesroll och särskilda kompetens.

Nedanstående rekommendationer ska gälla som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.

Konsultuppdrag

För den tid författaren eller översättaren ställer sig till förfogande rekommenderar Sveriges Författarförbund som minimiersättning 996 kronor per timme (Journalistförbundets lägsta rekommenderade timarvode till frilansare vid uppdrag).

Paneldeltagande

Minimiarvode:           lägst 3 000 kronor.

Moderatorsuppdrag

Ett moderatorsuppdrag är inte detsamma som ett framträdande. För enklare moderatorsuppdrag ska som lägst samma belopp som rekommenderas vid ett framträdande utgå.

Minimiarvode:           lägst 7 500 kronor för upp till två timmar.

Tillkommande:

Ersättning bör utgå för faktiska kostnader för resor och uppehälle, men tänk på att alltid göra en överenskommelse om detta vid bokningen av uppdraget. Om uppdraget innebär en större tidsåtgång för resan kan du begära restidsersättning som motsvarar

Övrigt:

Rekommendationen utgår från F-skatt exklusive moms.

Moms tillkommer för den som redovisar moms. Momssatsen är i regel 25 % för arbetsinsatsen inom uppdraget, det vill säga på arbetsersättning. Om uppdraget är tänkt att utmynna i ett verk (en bok, en artikel, en broschyr eller liknande) är momssatsen 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till verket.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562).

 

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.