Gå till innehållet

Arvode – framträdande

Minimiarvoden beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt arrangemang.

Vad är ett framträdande?

Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens, institution eller litteraturfestival där du som författare eller översättare är anlitad i ditt yrke som just författare respektive översättare. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt. Tillägg (merarbete, ett mer omfattande uppdrag än väntat med mer) till den ingångna överenskommelsen innebär ytterligare tillägg även med avseende på arvodet.

Digitalt eller filmat framträdande

Ett framträdande kan även vara digitalt. För det fall det är fråga om ett digitalt framträdande hänvisar vi till samma rekommendationer som vid ett fysiskt framträdande. Om framträdandet spelas in är visningstiden max en vecka (mellan vilka datum ska framgå av bokningsbekräftelsen), arvode för visning därutöver är 8 500 kr per vecka. Detta för att utgångspunkten är att ett filmat framträdande inte ska ersätta ytterligare uppdrag.
Observera att varken fysiska eller digitala framträdanden i skolan får spelas in!

Den 1 januari 2024 höjdes de rekommenderade minimiarvodena. De nya arvodena presenteras nedan och gäller som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.

Minimiarvode:

Lägst 3 400 kr (2 587 kr exkl. sociala avg.) – för framträdande upp till 15 minuter
Lägst 8 500 kr (6 468 kr exkl. sociala avg.) – för framträdande upp till 2 timmar

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kr (860 kr exkl. sociala avg.) per påbörjad timme.

Tillkommande:

  • Ersättning för eventuell resa och logi (dessa kostnader bör avtalas med uppdragsgivaren).
  • Ersättning för digitalt eller filmat framträdande som visas utöver en vecka: 8 500 kr per vecka (6 468 kr exkl. sociala avg.).

Anmärkningar

Utgångspunkten i rekommendationerna är fakturerade uppdrag, det vill säga när uppdraget utförs av en egenföretagare med F-skatt. Arvodet för dem som har A-skatt minskas med de sociala avgifterna och preliminärskatten och står inom parentes ovan.

Moms:

Föredrag – om framförandet i huvudsak består av annat än läsning av egen text, till exempel ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet i huvudsak består av läsning av egen text.

Framträdande i skola

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer www.forfattarcentrum.se

Här kan du läsa mer om arvodesrekommendationer och om att ta betalt vid uppdrag: KLYS broschyr om arvoden.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.