Gå till innehållet

Aktuellt: BTJ, FC, ILT, MTM, SPSM

Sveriges Författarförbund har på senare tid fått frågor om ILT, Inläsningstjänst, som av många tycks uppfattas som en myndighet. Nedan presenterar vi några av de aktörer vars verksamheter är beroende av författare och/eller dess verk och som därför kan vara bra för berörda upphovspersoner att känna till.

BTJ

BTJ är ett privatägt företag som erbjuder en mängd olika tjänster till bibliotek, skolor med flera organisationer, numera även författarförmedling via tjänsten Författarsök. Deras största marknader är folkbibliotek och skola. btj.se

FC

Författarcentrum, FC, är en medlemsorganisation för yrkesverksamma författare. FC har en författarförmedling som kostnadsfritt förmedlar uppdrag till författare och som följer Sveriges Författarförbunds rekommendationer om minimiarvoden. Verksamheten finansieras med stöd från främst Statens Kulturråd. forfattarcentrum.se

ILT

Inläsningstjänst, ILT, är ett så kallat edtech-bolag* som säljer tjänster till främst förskola och skola. Det är ett privat bolag utan koppling eller uppdrag från det allmänna. Exempel på tjänster som ILT erbjuder är den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt och den digitala barnboks- och läromedelstjänsten Polylino. 2017, samma år som Polyglutt lanserades, hade 280 kommuner tecknat avtal med ILT.  inlasningstjanst.se
* Educational Technology och är ett samlingsnamn för it-lösningar framtagna som stöd för utbildning, i syfte att stötta lärandet och lärprocessen.

MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet som verkar för att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem.

Utgångspunkten för verksamheten är att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Talböcker och teckenspråkig litteratur lånas ut via förmedlande bibliotek och punktskriftsböcker direkt till låntagare. Taltidningar produceras och distribueras till tidningens prenumeranter. Även bidrag till inlästa kulturtidskrifter administreras av MTM. mtm.se

SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har till uppdrag att kostnadsfritt bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga. spsm.se

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.