Berätta om erfarenheter, använd oss som bollplank i en diskussion om ett uppdrag, be oss förklara för en arrangör varför gratis inte fungerar. Du når oss på ordetsvarde@sff.info.

Vi tillämpar sekretess. Vi använder aldrig ditt namn. Och vi agerar inte utan uppdrag från en medlem.

ordetsvarde2016

Vad menas med ”litterärt gratisarbete”?

Med litterärt gratisarbete menar Författarförbundet både förfrågningar om att delta i större och mindre sammanhang till inget arvode alls eller till en blygsam summa långt under den rekommenderade normen. Det är vanligt att det sker i behjärtansvärda sammanhang, i läsfrämjandekampanjer, vid insamlingar, till förmån för utsatta grupper, med mera. Men det förekommer också i nära anslutning till ett arvoderat uppdrag: en författare blir inbjuden som inspirerande gäst till ett möte utan att arvoderas, en översättare får ta emot ett pris men får betala resa och övernattning själv för att kunna delta i prisceremonin, en översättare ombeds skriva en ansökan om utgivningsstöd för sin översättning, en författare får i uppdrag att skriva en text till scenprogrammet när hens bok blivit film.

Inte sällan uppmanas en författare att framträda av en arrangör som hoppas att författaren ska avstå från ersättning eller arvoderas av någon annan, till exempel det förlag som ger ut författarens böcker. Arrangören tror att författaren blir glad av att få berätta om sig själv och sina böcker och att det kan anses ingå i den marknadsföring som de flesta förlag avtalar med författare om. I själva verket kan det som förväntas vara ett framträdande som kräver mer förberedelse och sker inför en publik som betalar entréavgift till evenemanget. Då är det inte rimligt att författaren ska ställa upp gratis.

Vad gör en författare? Vad gör en översättare?

Författare och översättare är upphovspersoner. De skapar litterära verk och är specialister inom sitt område, ofta med hög utbildning och lång erfarenhet. Utöver det litterära skapandet anlitas de för att utföra uppdrag som ryms inom det litterära yrkesfältet: textredigering, språkgranskning, faktagranskning, budskapsformulering, talskrivande, med mera. Ett vanligt förekommande uppdrag är att hålla ett framträdande, ett föredrag eller en kurs/utbildning.

Författare och översättare tjänar väl pengar på att sälja sina böcker?

Ja, men ofta långt ifrån tillräckligt för att kunna leva på sitt litterära skapande. Inkomsten står sällan i relation till kvalitet och kunnande. Därför är också sidoinkomster mycket viktiga.

Författares och översättares arbete utgör grunden för nästan all läsfrämjande verksamhet. De skriver och översätter de böcker som läses. På ett väsentligt sätt bidrar de således till vårt lands bildning och kultur. Trots det har de sämre inkomst och inkomstutveckling än den övriga befolkningen i genomsnitt. (källa: Författarnas och översättarnas inkomster, TNS Sifo 2014).

Vad ska ett arvode täcka?

Om författaren/översättaren utför ett uppdrag, t ex att framträda inför en publik, ska arvodet täcka arbetsinsatsen, förberedelsen som krävs och den tid som läggs ned på att utföra uppdraget.

Om författaren/översättaren levererar ett upphovsrättsligt skyddat verk ska arvodet täcka arbetsinsatsen, tiden som läggs ned samt ersättning för rätten att få använda verket på olika sätt.

Vem vågar tacka nej?

Det kan vara svårt att tacka nej till ett uppdrag. Inte sällan finns en rädsla för att inte bli tillfrågad igen. Situationen kan kännas nästan som utpressning. Men det är genom att tacka nej till gratisarbete författar- och översättaryrket kan utvecklas mot en relevant lönesättning. Att välja att tacka nej till gratisarbete eller att förhandla sig till ett arvode är att vara solidarisk med hela yrkesgruppen.

Naturligtvis finns det situationer där enskilda författare och översättare, liksom många andra yrkeskategorier, vill och kan bidra som frivilliga genom att utföra olika slags uppdrag, skänka böcker, skriva en text utan arvode och annat. Men det ska ske på initiativ från författaren/översättaren själv.

Hur mycket är rimligt?

Minimirekommendationer vid uppdrag hittar du här.