Biblioteksrådet är ett expertorgan och rådgivande till förbundsstyrelsen i biblioteksfrågor. Rådet har fem ledamöter.

Sveriges Författarförbunds bibliotekspolicy tar sin utgångspunkt i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Där slås det fast att folkbiblioteken är till för alla oavsett ålder, språk, nationalitet, religion eller samhällsklass och att folkbibliotekens huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Folkbiblioteken stärker informations- och yttrandefriheten och är en förutsättning för demokratin.  Författarförbundet verkar för att garantera den basverksamhet som folkbiblioteken bedriver samt för en likvärdig biblioteksstandard i hela landet. Författarförbundet arbetar också för att utveckla skolbibliotek, sjukhusbibliotek och arbetsplatsbibliotek.

Det är angeläget att riktade åtgärder sätts in för att hejda tendenserna till allvarliga standardskillnader mellan kommuner och mellan olika biblioteksformer. Författarförbundet strävar efter att folkbiblioteken inte ska utvecklas till de efterfrågestyrda serviceinrättningar som privatiseringar kan leda till. Folkbiblioteken ska tvärtom bidra till att Sverige kan hävda sig som en kunskapsnation med bildade medborgare. Det är därför av vikt att staten medverkar till främjandet av litteraturen och läsandet, inte minst i kommuner som ligger utanför kretsen av storstadsområden och universitets- och högskoleorter. Det statliga stödet till folk-och skolbibliotek bör utvidgas och ökas.

Läs mera om Författarförbundet och biblioteken här.

Biblioteksrådets uppgifter utgörs av:

  • att fortlöpande följa utvecklingen inom biblioteken och särskilt allmänlitteraturens ställning,
  • att till förbundsstyrelsen föreslå och för dess räkning driva olika utvecklings- och policyprojekt, ofta i samspel med andra aktörer,
  • att i samarbete med förbundsordförande och förbundsdirektör delta i debatter och diskussioner i biblioteksfrågor, samt
  • att orientera medlemskåren och andra grupper inom Sveriges Författarförbund om sitt arbete.

Författarförbundets synpunkter på Nationell biblioteksstrategi

 

Under 2018 har förbundet och dess biblioteksråd formulerat en rad synpunkter på Nationell biblioteksstrategi och dess rapport Den femte statsmakten: Författarförbundets skrivelse NBS 20180227

På uppdrag av Erik Fichtelius har vi även sammanställt en depesch om de frågor och aspekter som ur författar- och översättarperspektiv är mest brådskande att belysa och åtgärda inom ramen för Nationell Biblioteksstrategi. Skrivelsen är sammanställd av Sveriges Författarförbund med dess biblioteksråd: Läs här (PDF)

Författarna har en utomordentligt viktig position i samhället. Just den rollen författarna och översättarna har kanske inte alltid är tillräckligt belyst eller medvetandegjord inom kulturpolitik eller förlags- och biblioteksverksamhet.

Den 18 oktober 2018 lämnade vi ytterligare synpunkter till Nationell biblioteksstrategis utredning: Från ord till handling. Den finns att läsa här: Författarförbundets synpunkter på Från ord till handling.

Tolv minoritetsröster om bibliotek

Sveriges Författarförbund presenterar en studie där tolv personer ger synpunkter på utbudet på finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani. Resultaten ger en sammansatt bild:

• ”Det finns bibliotek som på ett självklart sätt arbetar med minoriteterna och inkluderar dessa grupper i verksamheten”, säger Tuija Nieminen Kristofersson som gjort studien.

• Andra bibliotek har bara kommit halvvägs. Media köps in och bibliotek upplåter lokaler för kulturprogram som minoritetsgruppen själv får ordna. Utställningar om minoritetsgrupperna utan medverkan från dem kan ge en felaktig bild av dessa grupper. Gallring av böcker innebär att klassiker på minoritetsspråk försvinner och är svåra att ersätta.

• ”Det är anmärkningsvärt att bibliotek inte lyssnar på minoritetsgruppernas förslag på bokinköp och författarframträdande”, säger Tuija Nieminen Kristofersson. ”I något fall kan bibliotek ha en närmast diskriminerande attityd.”
Det finns i de samiska och romska grupperna språk som behöver hjälp med att överleva. Biblioteken kan medverka till detta genom att arbeta med kulturverksamhet på dessa språk.

Rapporten finns att ladda ner här: Tolv minoritetsröster om biblioteken

Mer information lämnas av Tuija Nieminen Kristofersson (tankhbkk@hotmail.com)

Ny bibliotekslag 2014

En ny bibliotekslag träder i kraft 1 januari 2014. Lagens syfte och mål är:

  • Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
  • Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
  • Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Det finns en del nytt att känna till om lagen. Läs mera på regeringens hemsida.

 

tunnavskiljare01

Länkar

Kungliga biblioteket ansvarar för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer (bland annat Sveriges Författarförbund) som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas.

Ett läslyft för Sverige

Svensk Biblioteksförening

Statens Kulturråd

Biblioteksmuseet i Borås