Syftet med Sveriges Författarförbunds allmänna principer gällande hantering av kollektiv rättighetsersättning är att försäkra att sådan ersättning fördelas och utbetalas till ersättningsberättigade rättighetshavare oavsett medlemskap i förbundet, att fördelningen är rättvis, effektivt och korrekt genomförd i tid samt sker på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt eller motsvarande lagstiftning.

Allmänna fördelningsprinciper, förvaltningsavdrag och användning av medel som inte fördelas
gäller sedan den 20 juni 2017 och tills vidare.

Hur kollektivt inkasserad upphovsrättslig ersättning ska nå rättighetshavare

All kollektivt inkasserad upphovsrättslig ersättning, av förbundet eller annan organisation för vars räkning förbundet ska se till att medel når rättighetshavare, ska i första hand fördelas individuellt. Förbundet ska sträva efter att ta fram tillförlitliga underlag när det är praktiskt möjligt och kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Medel som inte kan fördelas av objektiva skäl ska förbundet i egen regi, eller i samarbete med annan organisation, tillhandahålla ersättningsberättigade rättighetshavare genom utbildning eller tjänster för sociala och kulturella ändamål. Sådana objektiva skäl kan exempelvis vara att underlag för den användning som skett inte är tillräckligt precis för tillförlitlig individuell fördelning, faktiska svårigheter att identifiera rättighetshavare, faktiska svårigheter att visa samband mellan ett skyddat verk och upphovsrättsligt relevant användning av verket, avsaknad av bankuppgifter eller pågående tvist angående rättighetshavare till visst verk.

Exempel på tjänster som kan bekostas är juridisk rådgivning, upplysning om upphovsrätt, påverkansarbete i syfte att förbättra rättighetshavarnas förutsättningar i yrket, utbildningsinsatser, kurser och stipendier.

Vid stipendiefördelning ska en bedömning av den användning som legat till grund för inkasseringen av viss ersättning göras utifrån de faktiska förhållanden som gäller på det aktuella området, utföras opartiskt av personer med hög kompetens inom verksamhetsområdet och i enlighet med likabehandlingsprincipen.

Vilka som är ersättningsberättigade rättighetshavare

Upphovspersoner inom det allmänlitterära fältet, såsom exempelvis författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker, vars verk har nyttjats i viss omfattning på i avtalet angivet relevant sätt, utgör den ersättningsberättigade kretsen.

Likabehandlingsprincip

Vid all fördelning, utdelning och bedömning av för avtalet relevant användning av skyddade verk ska varje rättighetshavare, oavsett organisationstillhörighet, behandlas lika. Samma grundprincip ska gälla vid tillhandahållandet av tjänster för utbildning, sociala eller kulturella ändamål.

Förvaltningskostnader

Från kollektivt inkasserad upphovsrättsersättning äger förbundet rätt att göra avdrag för befogade och dokumenterade kostnader för förvaltning. Förvaltningen ska vara kostnadseffektiv till förmån för största möjliga utdelning av medlen. Anlitar förbundet annan organisation att sköta någon del av förvaltningen ska den organisationens kostnader täckas inom förbundets förvaltningsavdrag.

Redovisning

Förbundet ska noga och i enlighet med gällande bokförings- och redovisningsprinciper redovisa hur all kollektivt inkasserad upphovsrättsersättning har använts.

Ersättningen ska betalas ut så snart det är möjligt och, om det inte finns godtagbara skäl för annat, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.

Förbundet ska särskilt redovisa alla eventuella medel som inte har betalats ut på grund av att rättighetshavaren är okänd eller inte har gått att finna.

Allmän investeringsstrategi för rättighetsintäkter, inkomster från dessa investeringar och riskhanteringsstrategi

All kollektivt inkasserad upphovsrättslig ersättning ska vid behov investeras i räntebärande instrument. Inkomsterna från dessa investeringar ska tillskjutas fördelningsbara medel eller användas för utbildning, sociala eller kulturella ändamål beroende på vilket intäktsområde investeringen härrör från.

Investeringar av rättighetsintäkter ska vid behov göras med lågriskprofil i räntebärande instrument, under den korta tid intäkterna ska placeras inför fördelning/utdelning.