Den nya sakprosaprofessuren utlyses nu på Linnéuniversitetets webbsida:

”Linnéuniversitetet i samarbete med Natur & Kultur, Författarförbundet och Läromedelsförfattarna söker en person som kan bryta ny mark inom svensk humaniora.

I en snabbt föränderlig värld krävs korrekta men samtidigt levande skildringar som ger djupare och mer nyanserad kunskap än den information som förmedlas av såväl traditionella som sociala medier. Sakprosan utgör ofta en länk mellan forskarvärldens specialiserade och nogsamt prövande framställningsformer, och den läsande allmänhetens, studenters och elevers kunskapsgrundade förståelse, reflektion och utövande av kritiskt tänkande. Inom sakprosatraditionen finns en ackumulerad hantverkskunskap om att skriva läsartillvänt för alla åldrar, något som i sin tur väcker både intressanta och ibland svåra frågor om förhållandet mellan gestaltande form och kunskapsinnehåll. Anställningens inriktning mot gestaltande sakprosa bör förstås mot denna bakgrund, där fokus ligger på konsten att förmedla, och förena, gestaltning av kunskap i texter riktade till olika målgrupper samt på forskning om samspelet mellan läsare och text. Att utifrån sakprosans traditioner och former ställa avgörande frågor kring gestaltningens betydelse för verklighetsframställning och kunskapsförmedling kräver utveckling av och forskning om sakprosatraditionen, som även inbegriper det stora fältet läromedelsförfattande.

Anställningen är placerad på Institutionen för film och litteratur som ingår i Fakulteten för konst och humaniora.”

Läs hela utlysningen på Linnéuniversitetets webbsida.
Läs mer om arbetet bakom sakprosaprofessuren här.