Kvalitet
Med kvalitet avses att den sökande bör ha en personlig hållning till sitt material och det språkliga uttrycksmedlet, och i en sakframställning förmår utveckla ett sammanhållet, självständigt resonemang. Författare i alla litterära genrer kan bli medlemmar, men kvalitetsbedömningen fäster särskilt vikt vid hur väl den sökande behärskar sin genre.

Omfång
Grunden är att man ska ha utgivit ett omfång av två verk, i stort sett två böcker. Omfånget kan variera beroende på genre, från tunna diktsamlingar och korta texter i bilderböcker för barn, till fylliga prosaböcker av olika slag. Varje sökande bedöms efter sin art.

En bok tillsammans med annat utgivet skrivet material till ett omfång av ett verk skulle i vissa fall kunna räcka för inval. Sådant material kan exempelvis vara kulturjournalistik, medverkan i antologier eller annan utgiven allmänlitterär text.

Endast utgivet material beaktas, men undantag kan göras om ett avtal har undertecknats med ett etablerat förlag och utgivning kommer att ske inom ett år.

 

Kontinuitet
Med kontinuitet menas att skrivandet inte är av tillfällig, ofullgången natur utan kan ses som en del i eller början på en fortgående aktivitet.

Utgivningsform
Var och hur texterna publiceras är av underordnad betydelse, men de ska kunna göras läsbara på papper och vara tillgängliga för allmänheten, det vill säga finnas tillgängliga på svenska bibliotek.Vi kontrollerar att varje titel finns tillgänglig på den nationella biblioteksdatabasen Libris. Verk av författare och översättare utgivna på oetablerade förlag begärs normalt in för granskning. Med oetablerade förlag avses egenutgivare, hybridförlag, mindre eller okända förlag som normalt inte utför en professionell redaktionell behandling av texten.