• Den som vill bli medlem skickar in en ansökan digitalt eller med posten.
  • Du erhåller en bekräftelse på att ansökan inkommit.
  • För att ansökan ska behandlas erlägges en administrativ avgift med 300 kr som inbetalas till bankgiro 878-8028. Uppge inval och ditt efternamn på inbetalningen. Vid beslut om inval dras den administrativa avgiften av från den första medlemsavgiften.
  • För att kunna behandla din ansökan kan vi begära att du skickar in ditt utgivna material för läsning. Invalsnämnden läser alltid verk skrivna på andra språk men även egenbekostad utgivning och verk utgivna på förlag där vi är tveksamma till redaktörshjälpen.
  • Författarförbundets invalsnämnd – eller Översättarsektionens styrelse när det gäller översättningar – ger efter granskning en rekommendation till förbundsstyrelsen som fattar beslut om inval eller avslag. Läs mer om medlemskap som översättare på Översättarsektionens hemsida.
  • Vi behandlar invalsärenden den 22/2, 22/3, 25/5, 12/6, 23/8, 18/9, 18/10 och 12/12.
  • Journalister kan bli medlemmar endast om de har publicerats i bokform eller i motsvarande stort digitalt verk. För författare till verk som endast används inom undervisning hänvisar vi till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.
  • För att bli invald krävs svenskt medborgarskap – utländsk medborgare som stadigvarande bor i Sverige kan också bli medlem. Även författare som skriver på annat språk än svenska kan bli medlem.
  • Grunden för medlemskap är att man har publicerat ett omfång av två verk eller två översättningar som håller en viss kvalitet.

Ansökans innehåll

Fyll i ansökan noggrant och ange utförligt din produktion. Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att invalsnämnden kan begära att få läsa dina åberopade verk.

Delat författarskap bedöms individuellt efter ansvaret för helheten av verket eller efter den skrivna andelen av boken. Uppge hur stor del av verket du åberopar eller om samarbetet har inneburit att ni har ett gemensamt ansvar för hela texten.

När digital publicering åberopas ska länkar till nätsidor anges. Ange var verken finns tillgängliga för läsning i fall verken inte finns i bibliotekskatalogen LIBRIS.

Sektionstillhörighet

Sveriges Författarförbund har fyra sektioner:

Ange på ansökan vilken sektion du önskar tillhöra. Det går bra att ange tillhörighet till flera sektioner. Om du inte fyller i sektionstillhörighet går du miste om inbjudningar till medlemsmöten, kurser och annan aktivitet som anordnas av sektionen.