Inriktning för förbundets kommande arbete

 • Sveriges Författarförbund värnar om upphovsrätten och arbetar för att ständigt stärka författarnas och översättarnas ställning på marknaden.
 • Sveriges Författarförbund arbetar för nya avtal och för våra medlemmar tillfredsställande överenskommelser kring digitala publiceringsformer.
 • Sveriges Författarförbund kräver att all offentligt finansierad verksamhet med deltagande författare eller översättare budgeterar för, och betalar ut, rekommenderade minimiarvoden för våra medlemmars framträdanden.
 • Sveriges Författarförbund värnar biblioteksersättningen och förhandlingsrätten när det gäller ersättningens storlek. Sveriges Författarförbund anser att nyttjanden av allmänlitterära böcker på forsknings- och högskolebibliotek ska ersättas motsvarande biblioteksersättningen.
 • Sveriges Författarförbund kräver att litteraturen får en tydligare roll i kultursamverkansmodellen. Genom regionombud verkar Författarförbundet för att stå i dialog med samtliga landsting i framställandet och efterlevandet av regionala kulturplaner.
 • Sveriges Författarförbund kräver att regeringen följer upp Litteraturutredningen med en grundlig genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för litterärt skrivande och översättande i Sverige.
 • Sveriges Författarförbund anser att det behövs en översyn av socialförsäkringssystemen utifrån våra medlemmars arbetsförhållanden.
 • Sveriges Författarförbund anser inte att nuvarande pensionslösningar är tillfredsställande för våra medlemmar och förespråkar ett moderniserat system.
 • Sveriges Författarförbund värnar om den basverksamhet som folkbiblioteken bedriver och önskar en likvärdig biblioteksstandard i hela landet.
 • Sveriges Författarförbund anser att läsfrämjande insatser måste få ett varaktigt ekonomiskt stöd.
 • Sveriges Författarförbund bevakar alla elevers rätt till välutrustade skolbibliotek bemannade med utbildad personal och öppettider i enlighet med skollagen.
 • Sveriges Författarförbund bevakar att frågan om ett internationellt utbytesprogram för författare och översättare förverkligas i enlighet med våra medlemmars intressen och behov.
 • Sveriges Författarförbund bevakar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt, samt verkar för rätten till ett fritt meningsutbyte.
 • Sveriges Författarförbund arbetar solidariskt med författare och översättare i andra länder, deltar aktivt i det svenska fristadsprogrammet och ger särskilt stöd till fängslade författare.