”Kulturplan eller bara tomma ord?”

Förslaget från Kulturnämnden att pausa Wiks folkhögskolas estetiska linjer sänder ut negativa signaler om synen på kultur till samhället generellt och till kulturskapare, författare och blivande författare specifikt, skriver tre företrädare för Sveriges Författarförbund.

Den senaste versionen av Region Uppsalas kulturplan, 2019–2022, presenterades med rubriken ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”. Kulturplanen är det strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala har föresatt sig följa, enligt beslut taget i regionfullmäktige, juni 2018.

I kulturplanen lyfts tre kulturstrategiska utvecklingsområden fram:

1. Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion.

2. En hög kulturell delaktighet i en region för alla. 

3. En attraktiv livsmiljö i en växande region. 

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som hållbar utveckling i samhället.

Allt detta förkroppsligas i utbildningarna som fram till nu erbjudits på Wiks folkhögskola, vars huvudman är Region Uppsala.

Uppsala län är en unik region i Sverige med en stor andel författare och kulturskapare. Wiks folkhögskola, som grundades på 1920-talet, har genom åren burit en viktig roll som en av landets mest kvalitetsbärande konstnärliga folkhögskolor; ett erkänt steg i ledet mot högre konstnärliga utbildningar. Här har möjligheterna för utbyten och samverkan legat nära till hands och varit ett tillskott både för folkhögskolans elever, för lokala kulturskapare och för fristadsförfattare i ett väl upparbetat kontaktnät med bland annat Litteraturcentrum, Teater Regina, Teater Blanca och Gottsunda Dans & Teater. 

Förslaget från Kulturnämnden att pausa Wiks folkhögskolas estetiska linjer sänder ut negativa signaler om synen på kultur till samhället generellt och till kulturskapare, författare och blivande författare specifikt. I detta förslag syns inte mycket av den antagna kulturplanen, tvärtom innebär det även ett avsteg från Sveriges regionala kulturella samverkansmodell där Region Uppsala ingår. Och det i en tid när coronakrisen slår hårt mot kulturen och kulturskaparnas överlevnad, vilket fått andra myndigheter och institutioner på nationell nivå, bland andra Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Svenska Akademien att kraftsamla för att främja konstnärligt arbete med extra insatser.

Teaterlinjen på Wiks folkhögskola är redan nedlagd. Förslaget från Kulturnämnden att pausa resterande estetiska linjer; musiklinjen, skrivarlinjen och konstlinjen, kommer med största sannolikhet bli mer än en paus, då detta kommer innebära att lärare sägs upp och lokaler görs om för att anpassas till annan verksamhet.

En kulturplan får inte bara vara retorik. Bakom orden måste finnas en djupare insikt om kulturens och litteraturens värde. Bortom nuläget, ekonomin och eventuella interna oklarheter måste finnas ett ansvar för kommande generationer av författare och konstnärer. En kulturplan är en avsiktsförklaring och ett löfte.

Sveriges Författarförbund vill härmed uppmana regionen att visa att de är den skapande region de sagt sig vilja vara, och istället för att pausa den estetiska verksamheten på Wiks folkhögskola väljer att satsa enligt kulturplanen och slår ett slag för en folkhögskola där såväl allmän folkbildning som estetiska ämnen har sin givna plats, sida vid sida.  

Vi stödjer förslaget från föreningen Wiks folkhögskolas vänner, och välkomnar Region Uppsala till en diskussion.

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund

Anisur Rahman, styrelseledamot i Sveriges Författarförbund

Viveka Sjögren Bangoura, ordförande i Sveriges Författarförbunds Internationella Råd