”Författarförbundet strävar efter att stärka samernas kulturella och litterära självbestämmande. Vi vill att det samiska samhället får inflytande över infrastrukturella insatser, stödordningar för bokutgivning och arbetsstipendier för samiska författare och översättare. Det samiska folket måste ha makt att definiera vad som är angelägen litteratur och förtroende att fördela medel till litteraturen.”

Så lyder den första punkten i Sveriges Författarförbunds tiopunktsprogram  för samisk litteratur. Syftet med programmet är att åstadkomma strukturella förbättringar för samisk litteratur och samiska översättningar i Sverige. Förbundet vill förbättra villkoren för samisk litteratur i Sverige, öka förståelsen för Sápmi som en kulturell och tvärnationell region och arbetar med frågan via Författarförbundets råd för samisk litteratur.

På Bokmässan i Göteborg i höst är Sápmi ett av två teman (det andra är rymden). Det innebär att flera seminarier kommer att belysa olika aspekter av samisk historia, litteratur och urfolksfilosofi. Huvudfokus ligger, enligt Bokmässan, på den samiska litteraturens mångfald, som muntlig, skriftlig och multidisciplinär. Författarförbundet ser fram emot att medverka.