Författarförbundets årsstämma ägde för andra året rum på ABF-huset i Stockholm.

Grethe Rottböll omvaldes till ordförande fram till nästa års stämma. Annelie Bränström Öhman, Anja Gatu och Per Wirtén, vars mandatperioder gått ut, omvaldes på två år. Christine Bredenkamp nyvaldes, också på två år. Därutöver består styrelsen av Jörgen Gassilewski, Maria Fagerberg, Niclas Hval och Anisur Rahman. Presentation av styrelsen.

Barys Pjatrovitj, ordförande för det sedan i höstas likviderade belarusiska oberoende författarförbundet, valdes vid stämman in som hedersmedlem i Sveriges Författarförbund.

Foto (något beskuret): Maria Söderberg

Stämman i korthet

Stämman inleddes med ett panelsamtal om litteraturkritik och förmedling vid vilket litteraturkritikerna Valerie Kyeyune Backström, Victor Malm och Ulrika Milles medverkade.

Vid parentationen läste Grethe Rottböll och Alex Haridi Konventionen om barn och ormar, Ulf Nilssons tolkning av barnkonventionen.

Katarina Bivald och Sara Gordan valdes till stämmoordförande, Ewa Ulander till sekreterare.

Anknutna stiftelsers förvaltning 2021 behandlades, det vill säga frågan om årsredovisningarna förelagts stämman besvarades jakande och de olika stiftelsernas styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Förbundsjuristerna Åsa Anesäter och Maria Wande berättade om sina aktuella områden  – upphovsrätten, avtalsförhandlingar och trygghetssystemet – och vilka frågor de arbetar med för närvarande.

Maria Andersson, förbundsdirektör, och Cornelia Gylling, förbundsekonom, gick igenom verksamhetsberättelse respektive årsbokslut.

Totalt nio motioner hade inkommit, varav två bifölls.

Därpå följde val av ordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer, ledamöter till Kopieringsfondens stipendienämnd, till olika stiftelser samt till valnämnden.

Barys Pjtrovitj valdes in som hedersmedlem i Författarförbundet.

Maria Fagerberg och Jörgen Gassilewski modererar samtalet med Valerie Kyeyune Backström, Ulrika Milles och Victor Malm.

Grethe Rottböll och Alex Haridi läser Ulf Nilssons ”Konventionen om barn och ormar”.