PRESSMEDDELANDE 2023-06-22

Biblioteksersättningen för de kommande två åren har fastställts. De litterära upphovspersonerna, som företräds av Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund har idag undertecknat en överenskommelse med regeringen.

Biblioteksersättningen för de kommande två åren höjs med 8 öre till 2,12 kronor för 2024 och med ytterligare 8 öre för 2025. Överenskommelsen innefattar också ett tillägg med 8,75 miljoner för 2024 och ytterligare 2 miljoner för 2025.

Biblioteksersättningen, som bestämmer vad upphovspersoner får i ersättning för utlån på folk- och skolbiblioteken, förhandlas vartannat år mellan staten och Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Ersättningen ligger också till grund för litterära långtidsstipendier.

Beräkningsgrunden för biblioteksersättningen utgörs av antalet fysiska utlån, medan förhandlingen om den görs med utgångspunkt i de senaste två årens utlåningsstatistik.

Eftersom många bibliotek tvingades hålla stängt under de senaste två årens pandemi minskade också utlåningen drastiskt. Den senaste statistiken för 2022 visar att utlåningen ökar något, men tendensen sedan många år är att den stadigt minskar. Regeringen har velat kompensera minskningen under pandemin genom att nu tillskjuta ett extra anslag utöver öresbeloppet för utlån.

Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund kan emellertid konstatera att höjningen är jämförbar med tidigare års höjningar och hade önskat en större höjning som tar hänsyn till den pågående inflationen. Överenskommelsen innebär därför i praktiken en minskning av den totala biblioteksersättningen, vilket också får konsekvenser för långtidsstipendierna: Dessa utökas med endast fyra stycken för de litterära upphovspersonerna under de kommande två åren.

Biblioteksersättningen utgör ryggraden i försörjningen av de litterära upphovspersonerna och är livsviktig för hela det litterära ekosystemet. Vi ser att det är bistra tider för våra medlemmar och hur bibliotekens roll som demokratisk mötesplats där människor berikas av tankar och uttryck bara blir viktigare och viktigare. Vårt samhälle behöver böcker, och utan litterära upphovspersoner blir det inga böcker. Det måste regeringen hörsamma och förstå. Med den senaste förhandlingen har vi kommit lite längre i att skapa en sådan förståelse, men det är mycket som återstår.

Josefin Engström, ordförande Svenska Tecknare
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
Annika Thörn Legzdins, ordförande, Fotoförfattarna Svenska Fotografers Förbund

………………………………………………………………………………………………………………………………..

På fotot: Sophia Laurin, Kulturdepartementet, och Grethe Rottböll.