PRESSMEDDELANDE

Sveriges Författarförbund lämnar remissyttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65).

Litteraturutredningen ser tre orosmoln som svävar över litteraturens ställning i Sverige, men kommer endast med konkreta förslag på ett av dessa områden: den minskade läsfärdigheten ska förbättras genom Ett läslyft för Sverige. Författarförbundet välkomnar ett läslyft, men undrar vad som hände med de två andra – minst lika viktiga – frågorna: upphovsmännens svåra försörjningsvillkor och de minskade konkurrensförutsättningar som den vertikala integrationen på bokmarknaden innebär.

Det finns en direkt kulturpolitisk insats som riktar sig till bl.a. författare och översättare och det är biblioteksersättningen och den spelar en viktig roll i de litterära upphovsmännens försörjning. Det är därför anmärkningsvärt att Kulturministern och regeringen har beställt en nedmontering av denna centrala insats. Istället för ersättning för bibliotekens fria användning vill man se ett bidrag som ensidigt fastslås av regeringen. Det är inte bara en radikal omvandling av den förhandlingsordning som gällt sedan 1985, det är en förändring av systemet i grunden. Författarförbundet avstyrker utredningens förslag på förändringar och föreslår en dialog mellan parterna om eventuellt behov av att se över förhandlingens nuvarande former. Författarförbundet föreslår att rätten till ersättning äntligen slås fast i lag såsom EU-direktivet om utlåning anger.

Utan rimliga försörjningsvillkor för författare och översättare saknas grunden för en samtida litteratur. Utredningen visar med all tydlighet att litterära upphovsmän får dåligt betalt för sitt arbete. Det gäller även många av dem som i allmänhetens ögon är framgångsrika. Författarförbundet tycker att det är en viktig princip att alla kulturpolitiska anslag ska kopplas till en skälig ersättning till författare och översättare. Om det offentliga stödjer utgivningen av en bok eller ett litterärt evenemang ska det vara ett självklart villkor att författare och översättare får skälig lön för sitt arbete.

–          Litteraturutredningen föreslår en nedmontering av biblioteksersättningssystemet enligt önskemål från kulturministern. Vi ser inte hur författares och översättares försörjningsvillkor förbättras av att vi fråntas rätten att förhandla om biblioteksersättningens storlek, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Författarförbundet.

–          Möjligheten att kunna försörja sig på sitt arbete som författare och översättare får inte vila på så osäker grund. Tvärtom bör biblioteksersättningen stärkas med andra anslag som säkrar språket, skrivandet och läsandet som spelar en så viktig roll för individens och samhällets utveckling. Det är en fråga om demokrati, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Författarförbundet.

–          Litteraturutredningen lyfter fram boken som handelsvara och pekar på exportframgångar för Sverige, men glömmer att en export förutsätter rimliga villkor för inhemsk produktion. Det är författarna och översättarna till svenska som står för produktionen av böcker på svenska och våra försörjningsvillkor måste förbättras. Böcker är inte bara varor utan också kulturbärare, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Författarförbundet. Att fokusera på översättningar till andra språk är bara ett ben av det litterära utbytet, det är minst lika viktigt att se över förutsättningarna för översättning av litteratur till svenska. Översättarna är och har alltid varit avgörande för inflödet av nya föreställningar och tankesätt till vårt land.

–          En ökad tendens till samlat ägande över både produktion och distribution hos ett fåtal starka förlagsgrupper, den så kallade vertikala integrationen hotar bredden och mångfalden i den svenska litteraturen. Denna viktiga konkurrensfråga oroar Litteraturutredningen men utreds inte trots uttryckligt uppdrag. Författarförbundet anser att en kompletterande utredning är nödvändig för att kunna se de djupa och långtgående konsekvenserna för yttrandefriheten och litteraturen i Sverige.

–          Vi vill vara en part när våra villkor ska utredas. Vi ser mycket allvarligt på att vi som är verksamma som författare och översättare har uteslutits som experter till Litteraturutredningen. Inga andra branschföreträdare har heller fått ingå i den grupp av experter ur myndighetssfären som utredningen haft till sitt förfogande och det märks tydligt i förslagsdelen som bjuder på märkligt få lösningar, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Författarförbundet.

Läs hela remissyttrandet här.

Kontakt: Gunnar Ardelius, förbundsordförande, tel. 0739-45 01 15, e-post ga@sff.info