Debattartikel i Expressen 2021-03-15

Vi vill inte tvingas bidra till avverkningen av svensk naturskog

”Min glädje finns i skogen” skriver Kerstin Ekman i förordet till sin essäsamling Herrarna i skogen.

Bilden av Sverige som ett land täckt av gamla vilda skogar är alltjämt stark. I en rapport från Visit Sweden 2019 framgår att den globala resenärens starkaste associationer till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur. I själva verket mår 80% av de svenska naturtyperna inte bra och skogen är en av de naturtyper som har sämst bevarandestatus, enligt Naturvårdsverket.

I dag finns i själva verket få naturskogar kvar. Det rör sig om mindre än 650 tusen hektar skog utanför reservat och nationalparker.  Det är inte ens 3 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige. Skogen är den naturtyp som skrämmande nog har lägst andel skydd – ca 6 procent.

Granskar man skogsindustrin framträder en tydlig bild av den krisartade situationen för våra få kvarvarande naturskogar. De riskerar att skövlas genom hyggesbruk för att sedan omvandlas till plantager där samma slags träd växer i raka täta rader. Fåglar, skalbaggar, svampar, lavar och mossor får sina livsmiljöer förstörda.

Samtidigt som vi med rätta upprörs över skövlingen av Amazonas avverkas alltså stora delar av vårt eget Amazonas. Detta får inte bara konsekvenser för växter och djur. I de gamla skogarna lagras stora mängder kol. När träden skövlas och marken rivs upp av tunga maskiner frigörs det lagrade kolet. I en tid när vi måste stoppa en akut klimatkris omvandlar vi i stället ett av de effektivaste sätten att lagra kol till utsläpp!

Bokbranschen är minst sagt papperstung. Därför måste vi bokskapare ta situationen på allvar. Det kan vi göra genom att försäkra oss om att våra böcker trycks på papper som garanterar ett hållbart skogsbruk. Men det visar sig vara svårare än man tror. För trots att vi i Sverige använder FSC-certifiering, där FSC står för Forest Stewardship Council, som garanti för att vi inte avverkar gamla skyddsvärda skogar är det ändå precis vad de FSC-certifierade svenska skogsbolagen har gjort i många dokumenterade fall. Dessa regelbrott har varit föremål för internationell kritik men inte fått några som helst konsekvenser.

Att det idag inte är möjligt att köpa en bok som är tryckt på svenskt FSC-märkt papper och vara säker på att pappersmassan inte kommer från skyddsvärd skog är skandal! Särskilt som 8 av 10 svenskar i en Sifoundersökning 2018 svarat att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning.

”Nu är det slut på den naturligt växande skogen. Det är dags att tänka efter vad vi gör med den vilda resten”, skriver Kerstin Ekman.

Vi vill skydda den vilda resten! Vi vill inte tvingas vara medlöpare till en skogshantering där skyddsvärd naturskog skövlas. Så länge FSC-märkningen är tandlös och uppföljningen otillräcklig saknar vi möjlighet att göra klimatmedvetna val. Det måste finnas en trovärdighet och tillit till de rekommendationer, löften, lagar och regler som är menade att skydda den svenska skogen och dess invånare. För detta behövs att regering och riksdag, Skogsstyrelsen, FSC, skogsbolag samt trä-och pappersbranschen infriar sina löften och tar sitt fulla ansvar. Värdefulla naturskogar måste få formellt skydd och FSC-märkningens regler måste skärpas och efterlevas.

Mycket står på spel: klimatet, biologisk mångfald och ett Sverige där kommande generationer fortfarande kan uppleva skog som inte är trädplantage.

Susanna Alakoski, författare
Sara Bergmark Elfgren, författare
Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare
Erik Hansson, författare och journalist
Sven Olov Karlsson, journalist och författare
Åsa Lind, Svenska Barnboksakademin
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
Mats Söderlund, författare
Sverker Sörlin, författare
Thomas Tidholm, författare
Emma Virke, författare och illustratör