Med anledning av corona gäller följande riktlinjer inom förbundet tills vidare:

Öppethållande

Författarförbundet försöker ha öppet som vanligt, trots att kanslipersonalen följer myndigheternas råd och arbetar hemifrån i mesta möjliga mån.
När växeln är stängd går det bra att mejla: mejladresser.
För juridisk rådgivning, mejla juridikavdelningen.

Riktlinjer för hantering av Coronavirus -covid-19
Den 11 mars deklarerade världshälsoorganisationen WHO att covid-19 är en pandemi, vilket innebär att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas, i alla världsdelar och sannolikt kommer drabba alla världens länder. Samma dag beslutade regeringen i Sverige på inrådan av Folkhälsomyndigheten att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 personer, och i april går den gränsen vid 50 personer. Folkhälsomyndigheten konstaterar att vi har en allmän smittspridning i Sverige och fler rekommendationer har införts. Under sommaren 2020 har smittspridningen glädjande nog minskat, men epidemien är långt ifrån över och även om vissa lättnader i restriktioner kommit från myndigheterna i augusti, uppmanas alla att fortsatt hålla avstånd, undvika att träffa många och minska belastningen i kollektivtrafiken. Inriktningen på Författarförbundets riktlinjer i augusti är därför att hitta ett hållbart arbetssätt som både tar hänsyn till vår arbetsmiljö, medlemmars och gästers hälsa men också det arbete som ska bedrivas i förbundet under hösten 2020.
Författarförbundet följer löpande de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten varpå detta dokument och riktlinjer kan komma att ändras. Följande riktlinjer gäller inom förbundet tillsvidare.
Att förebygga smitta
Covid-19 är en droppsmitta. Grundläggande är handhygien. Tänk på att handtag, ledstänger, strömbrytare osv är platser som många tar i. Tvätta händerna regelbundet och ordentligt. Nys och hosta i armvecket eller i en servett så hindrar du ev. smitta från att spridas samt sprider mindre oro. Håll social distans för att hejda eller sakta ner smittspridning. Begreppet syftar på undvikande av normala sociala kontakter, vilket är ett sätt att undvika smittspridning.
Den som har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma. Först efter två dagar som symptomfri kan vi återgå till arbetet. Om någon i vårt hushåll är misstänkt sjuk i Covid-19 bör vi också stanna hemma, även om inte detta är en rekommendation från myndigheterna. Då alla numer har bärbara datorer och kan utföra arbete hemifrån är detta att föredra av omsorg om kollegor. Kontakta förbundsdirektör om detta inträffar.
Författarförbundet kommer även att instruera vårt städföretag att säkerställa att handtag m.m. rengörs tillfredställande.
Kontorets öppettider
Kontoret på Drottninggatan håller fortsatt öppet, men av respekt för myndigheternas råd om social distans samt att inte belasta kollektivtrafiken mer än nödvändigt arbetar de flesta hemifrån flera dagar i veckan. Avvikande öppettider kan förekomma, men ambitionen är att hålla öppet som vanligt.
Möten och sammankomster
Nödvändiga möten hålls som planerat, ej nödvändiga möten senareläggas. Det är upp till varje mötesarrangör eller sektion att avgöra vilka möten som är nödvändiga. Digitalt mötesdeltagande ska alltid erbjudas för deltagare som tillhör en riskgrupp eller inte bor i Stockholm. Förbundet erbjuder numer varje sektion ett Zoom-konto för att kunna hålla digitala medlemsmöten eller träffar.
Husregler hösten 2020
Vårt hus på Drottninggatan 88B ”Författarnas och översättarnas hus” är ett hus med flera funktioner. Här har vi våra möten och arbetsgrupper och hit bjuder vi politiker och andra organisationer för samtal och överläggningar. Men det är också en arbetsplats varje dag för vårt kansli och för våra nya lokalgäster Författarcentrum Öst.
För att vår organisation ska fungera på bästa sätt under Coronapandemin är det därför nödvändigt att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda och en trygg miljö för besökare.
En utgångspunkt är att endast personer som är symptomfria kommer till huset. För anställda gäller även att om man har bekräftad eller misstänkt Covid-19 i sitt hushåll så bör man arbeta hemifrån under inkubationstiden för att undvika att smitta andra. Det sista gäller inte personer som bekräftats ha antikroppar under den tid de förväntas skydda mot ny infektion. Se folkhälsomyndigheten för aktuell information.
Styrelsemöten, inklusive sektionerna är exempel på möten som är nödvändiga för att driva verksamheten, vi tror dock att många fortfarande kommer välja att delta på länk.
Medlemsmöten med många deltagare är en risk både för medlemmar och kansli och lämpar sig därför inte att hållas i huset. Istället erbjuder förbundet möjlighet att hyra lokal på bland annat ABF som har möteslokaler med god ventilation och rutiner för att löpande städa Coronasäkert.
Förhållningsregler – plan två
Ett möte åt gången – Endast ett möte åt gången kan ske på plan två.
Obligatorisk handsprit vid entré – samt information om att använda den
Max 12 deltagare – Maximalt antal deltagare för att kunna sitta med socialt avstånd är tolv, i undantagsfall sexton.
Föranmälan – Mötet skall vara anmält/bokat via kansliet (Ewa, Susanne, Irma eller Maria eller jurist om jurist deltar) minst en vecka i förväg.
Mötesansvarig – Mötet skall ha en mötesansvarig som tar emot gäster och hämtar ev. kaffe mm i köket. Endast denne person får vistas där.
Gästtoalett – Det finns två toaletter på plan två, den ena är dock reserverad för Författarcentrum Öst som har sin arbetsplats på plan två. Toaletterna är märkta.
Utanför kontorstid – Utgångspunkten är att möten hålls efter kontorstid dvs kl. 17.30 tisdagar, torsdagar, fredagar eller under helger. Detta då städning sker måndag, onsdag och fredag morgon. Undantag kan medges om särskilda skäl finns.
Förhållningsregler – plan ett
Inga externa möten på plan ett. Enstaka besökare som hämtar eller lämnar material och stannar kortvarigt kan tas emot i entré eller på rummet (gäller exempelvis inval, ansökningar mm). Längre möten flyttas med fördel till plan två.

Resor
Vi uppmanar alla att på myndigheternas rekommendation undvika utrikesresor. Är resan nödvändig boka ombokningsbara biljetter. Utlandsresor och resor som kan skjutas upp senareläggs. Tänk också på att begränsa belastningen på kollektivtrafiken.
Våra vistelsestipendier
Vistelsestipendierna har handlagts som vanligt, vi har dock uppmanat stipendiater att välja biljetter som kan återbetalas. De stipendiater som skulle rest till ett land där det finns en generell avrådan från myndigheter att åka till, exempelvis Grekland, har erbjudits förtur vid nästa stipendieperiod. Vi följer UDs råd samt den grekiska regeringens inreserestriktioner.
Vistelsestipendier till Runmarö och stugbokningar på Runmarö öppnades den 12 juni. Tydligare information kring städrutiner, delande av dusch har tagits fram.
Inställda arrangemang och uteblivna intäkter
Förbundet är medvetna om att rådande situation i landet drabbar många författare och översättare svårt. Vi för tillsammans med KLYS en dialog i frågan med Kulturdepartementet. Förbundet har även startat en tillfällig krisfond. Information om Coronaviruset och olika åtgärdspaket finns samlat på förbundets hemsida.
Övrigt
Författarförbundet följer utvecklingen och förbereder sig för olika scenarier som kan bli aktuella under året kopplat till planerade sammankomster och aktiviteter.

Länkar:

Folkhälsomyndigheten

1177 / Vårdguiden

Sweden Abroad (officiell webbplats för Sveriges ambassader och konsulat)

Regeringen

Försäkringskassan

Krisinformation