I samband med att Sölvesborgs kommuns biblioteksplan omarbetas anser Samstyret, som består av KD, M, SD och det lokala SoL-partiet, att biblioteken inte längre ska stimulera till kreativa möten mellan ”kulturer och idéer”. När det gäller samarbete ska ”förståelse för varandras olikheter” ersätta insatser som nu främjar gemenskap och integration. Biblioteken ska inte längre driva uppsökande verksamhet. För läsfrämjande verksamhet på skolan föreslås att folkbiblioteket inte längre ska erbjuda böcker på andra språk än svenska och inte samarbeta med modersmålslärarna. Det är häpnadsväckande förslag då läsfrämjande ofta sker i kontakt med modersmålslärarna dit lärare i svenska också räknas. I det arbetet är även böcker på andra språk ett självklart inslag.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteken ska finnas tillgängliga för alla och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Detta är sammanfattning av § 2 i bibliotekslagen och ska utgöra den inspiration och ambition som folk- och skolbibliotek i kommunerna ska utveckla.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna de nationella minoriteterna särskild uppmärksamhet och det gäller även Sölvesborgs kommun. Politikerna vill också stryka nyckeltalet när det gäller utlåning på olika språk, vilket innebär att man då i statistiken osynliggör andra språk än svenska och hindrar bibliotekens utvecklingsarbete med fokus på språk och läsning. KD, M, SD och SoL-partiet verkar inte dra sig för att gå in i detaljer och påverka det arbete som är kultur- och bibliotekschefens uppdrag och delegation tillsammans med personalen. Det handlar om ändringar av principiellt slag som syftar till olika behandling av invånare och det är en politik som inte är i överensstämmelse med bibliotekslagen eller kommunens uppdrag.

Ett folkbibliotek innebär att människor, språk, kulturer och idéer möts genom all den litteratur som biblioteken erbjuder, genom all läsning som brukarna intresserar sig för och genom den verksamhet som erbjuds. Att Samstyret nu arbetar för att göra begränsningar i folk- och skolbibliotekens uppdrag och mål är i allra högsta grad oroväckande. Bibliotekslagen är tydlig med att verksamheten riktas till alla oberoende av språk och kultur och understryker att biblioteket ska vara en motor i att utveckla den lokala demokratin.

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Johanna Hansson, ordförande Svensk Biblioteksförening