Stockholm 2014-11-25

Till Näringsdepartementet

 

Sveriges Författarförbund, som är facklig huvudorganisation för landets författare och litterära översättare, vädjar till regeringen att ompröva budgetpropositionens förslag till nedskärning av statsbidraget till Terminologicentrum, TNC.

 

Med bestörtning har vi mottagit beskedet om regeringens planer för TNC. Vi befarar att budgetförslaget kan bli ett dråpslag för TNC:s språkarbete som direkt och indirekt bär och utvecklar svenskt fackspråk, bland annat genom den allmännyttiga Rikstermbanken. Fackspråk finns i allt från bipacksedlar, ikeakataloger, domstolshandlingar, Herta Müller-romaner, riksdagsreferat och anbudshandlingar till produktbeskrivningar, läkarutlåtanden, sportreferat, läromedel, socialutredningar och bugetpropositioner. Terminologiarbete berör därmed hela samhället och alla medborgare, både i yrkeslivet och privatlivet. Det är alltså en missuppfattning att TNC:s verksamhet enbart är en service till det näringsliv som kan betala för sig.

 

Författarförbundet sällar sig till en bred, sakkunnig och enhällig opinion som vill värna TNC:s arbete. Allt genuint språkarbete sker långsamt och långsiktigt, och de få miljoner som kan sparas genom en nedskärning står inte i någon som helst proportion till de värden som riskerar att gå förlorade. Vi uppmanar därför regeringen att besinna sitt övergripande ansvar enligt språklagen att ”värna svenskan och den språkliga mångfalden (…) samt den enskilda människans tillgång till språk”.

 

Det är anmärkningsvärt att förslagets konsekvenser inte har utretts. Om TNC privatiseras som en följd av att statsbidraget bortfaller, kan ägarna hävda upphovsrätt till språkmaterialet och begränsa allmänhetens tillgång till det. De offentligrättsliga aspekterna av detta har inte klargjorts. Vad skulle en sådan privatisering betyda för myndigheter, näringsliv och enskilda?

 

Det har sagts att beslutet har principiell grund och har att göra med att TNC är ett aktiebolag (som fick statsbidrag redan 2000 av den socialdemokratiska regeringen). Vilken princip stöder sig regeringen på och var finns den uttryckt? Självfallet kan inte driftsformen ha en avgörande betydelse för rätten till statsbidrag. Aktiebolag drivs inte definitionsmässigt i vinstsyfte.

 

Språket och språkvården är en gemensam tillgång och ett gemensamt intresse och får inte göras till ett särintresse. Denna ståndpunkt omfattas av språklagen och uttrycks i dess paragraf 6: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.” Om TNC:s arbete reducerades till konsultverksamhet skulle detta innebära en privatisering av termbankerna och stå i strid med språklagens anda och dess paragraf 5, som stadgar att svenskan är samhällets gemensamma språk ”som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden”. Det vore mycket olyckligt om så skedde.

 

Gunnar Ardelius

Ordförande Sveriges Författarförbund